ความรักประเสริฐ

วันที่ 21-12-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_211215.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อกระทำตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา – ยอห์น 6:38

อ่าน: ยอห์น 6:32-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : มีคาห์ 4-5; วิวรณ์ 12

วันคริสต์มาสใกล้เข้ามา หลังจากที่เดวิดีน เพื่อนของเราสูญเสียสามีไป เธอเขียนจดหมายที่จับใจฉบับหนึ่งบรรยายสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในสวรรค์เมื่อพระเยซูมาบังเกิดบนโลกนี้ “พระเจ้าทรงทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ทั้งสามพระภาคเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ทรงยอมสละส่วนหนึ่งในตรีเอกานุภาพเพื่อเรา ฟ้าสวรรค์ขาดพระเจ้าพระบุตรไป”

เมื่อพระเยซูทรงสั่งสอนและรักษาโรคพระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อกระทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา…เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย” (ยอห์น 6:38,40)

พระราชกิจของพระเยซูเริ่มขึ้นเมื่อพระองค์ประสูติที่เบธเลเฮม ทรงสำแดงความรักของพระเจ้าและสละพระชนม์บนไม้กางเขน ปลดปล่อยเราจากโทษทัณฑ์และอำนาจบาป

เดวิดีนสรุปว่า “ฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าฉันจะยอมเสียสละคนที่รักคนที่เป็นหนึ่งเดียวกับตัวฉันไปเพื่อคนอื่น แต่พระเจ้าทรงยอมให้บ้านของพระองค์ว่างเปล่า เพื่อฉันจะได้อยู่กับพระองค์ในบ้านของพระองค์ตลอดไป”

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์” (ยอห์น 3:16)

การประสูติของพระคริสต์น€ำพระเจ้ามาถึงมนุษย์
ไม้กางเขนของพระองค์น€ำมนุษย์ไปถึงพระเจ้า

Tags:

2 Responses

 1. ไม่มีผู้ใดเสียสละชีวิต ยอมตาย เพื่อให้เรารอดจากบาป ได้อีก นอกจากองค์พระเยซูคริสต์ ผู้ที่ยอมเสียสละความเป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ ….นี่คือความรักที่ยังหาได้ในวันนี้ คือจากพระองค์เพียงผู้เดียว

 2. • มานาประจำวัน •
  วันที่ 21-12-2015
  อ่าน: ยอห์น 6:32-40
  เรื่อง ความรักประเสริฐ (ผมขอเติมคำว่า ที่สุดนะครับ)
  จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เราจะเห็นลักษณะพิเศษของความรักของพระเจ้า ที่เราเรียกว่า ความรักแบบ อากาเป้ ซึ่งความรักอันสูงสุด เป็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ผู้เป็นคนบาปแกนกลางหรือเป็นหัวใจของความรักพระเจ้า คือการเสียสละอันยิ่งใหญ่ นับตั้งแต่ความรักจากพระบิดาพระผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ พระบิดาทรงเสียสละ การเสียสละคือ การให้คุณค่า ความสำคัญ การไม่รักษาสิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ การทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างทีไม่สมควรทำ อย่างที่พระธรรม ยอห์น 3:16
  เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าทรงรักโลก(มนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้)จนยอมเสียสละลูกคนเดียว(พระเยซูคริสต์)ของพระองค์เพื่อเราทุกคนได้ ที่จะช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากความพินาศฝ่ายวิญญาณ พระเยซูคริสต์ทรงรักและทรงเสียสละเพื่อเราทั้งหลายอย่างไรบ้าง โรม 5:8 แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ตรงตัวเลยครับ ขณะที่เรายังเป็นคนบาป(คนชั่ว คนไม่ดี คนที่ไม่รัก) แต่พระเยซูคริสต์ยังรักเรา จนยอมตายแทนเราได้ เพื่อเป็นค่าไถ่เราออกจากบาปฟิลิปปี 2:5-6 ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเสียสละสภาพ พระเจ้าพระผู้ยิ่งใหญ่ เสด็จลงมาประสูติ มนุษย์ธรรมดา เกิดในที่คอกสัตว์ ต่ำต้อยที่สุด ที่หมู่บ้านเบธเลเฮม หมู่บ้านเล็กน้อย อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ประกอบอาชัพช่างไม้ไม่ค่อยมีใครรู้จัก แต่คำพูดและชีวิตของพระเยซูคริสต์ทรงฤทธิ์อำนาจ มีอิทธิพลสามารถ ช่วยเหลือ เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่ศรัทธาพระองค์ได้อย่างมากมาย จนพระเยซูคริสต์เจ้า ทรงเสียสละพระชนม์ชีพ สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเป็นเครื่องบูชาอันทรงฤทธิ์เดช สามารถไถ่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ ให้รอดพ้นจาก ความบาป ความชั่วของผีมารซาตานพ้นจากคำแช่งสาป องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ทรงสร้างประชากรของพระองค์ ทรงสร้างอาณาจักร คริสตจักรของพระองค์ขึ้นมาโดยคำพูด ชีวิต และด้วยความรักประเสริฐ คุณไม่อยากได้ความรัก อันนี้หรือครับ คุณคริสเตียนทั้งหลายที่เคยได้รับพระคุณและความรักจากพระเจ้ามามากมายแล้ว ในช่วงคริสต์มาสนี้ คุณจะไม่คิดทำอะไรเพื่อพระเจ้าบ้างหรือ จะไม่เสียสละอะไรบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้คนรอบข้าง คนอื่นๆ มารับความรอดจากพระเจ้า
  การประสูติของพระคริสต์น€ำพระเจ้ามาถึงมนุษย์
  ไม้กางเขนของพระองค์น€ำมนุษย์ไปถึงพระเจ้า
  จาก พ่อน้อย คจ.พันธสัญญาของพระเจ้า จ.ลำปง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง