ทำส่วนของเรา

วันที่ 17-1-2014 • บทความ • DanCLaVe • ไม่มีความคิดเห็น »

เขียนโดย DanCLaVe

เมื่อเช้าเฝ้าเดี่ยวในเนหะมีย์ 3:1-32 อดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงประเทศไทยกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน

พระวจนะในตอนนี้ได้กล่าวถึงช่วงหลังจากที่เนหะมีย์ได้รับอนุญาตจากกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส พร้อมด้วยประชาชนส่วนหนึ่งให้กลับมาซ่อมแซมกรุงเยรูซาเล็มและสร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่ จากตอนนี้นอกจากเราจะได้เห็น การบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมของเนหะมีย์แล้ว เหนือสิ่งอื่นใดเรายังได้เห็น “ความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติ”

พวกเขาแต่ละคนล้วนไม่ใช่ช่างก่อสร้าง และเมื่อได้กลับมาเห็นสภาพร้างเปล่าเต็มไปด้วยซากปรักหักพังของเมือง คงจะท้อใจและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี พวกเขาก็ “เข้าไปมีส่วนร่วมในงานด้วยกัน”

สิ่งที่พบได้จากพระธรรมตอนนี้คือ ทุกๆ คนได้มีส่วนร่วม แม้กระทั่ง เอลียาชีบ “มหาปุโรหิต” (เนหะมีย์ 3:1) ซึ่งตามศักดิ์และตำแหน่งแทบไม่จำเป็นต้องทำอะไร แต่ท่านกลับลุกขึ้นเป็นพวกแรกพร้อมกับพี่น้องของท่านที่เป็นปุโรหิตเช่นกัน หลังจากการตัดสินใจรื้อฟื้น สร้าง และซ่อมแซมใหม่ ปุโรหิตทุกคนก็มีส่วนร่วมในการซ่อมแซม (เนหะมีย์ 3:22,28)

ในตอนนี้ยังกล่าวอีกว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเขตแขวง หรือแม้แต่บรรดาบุตรสาวของเขา (เนหะมีย์ 3:12) ช่างทองคำ (เนหะมีย์ 3:8,31-32) บรรดาพ่อค้า (เนหะมีย์ 3:32) แม้แต่ช่างทำน้ำหอม (ผู้ปรุงเครื่องหอม) (เนหะมีย์ 3:8) เกือบทุกคนร่วมใจกันทำงาน เพื่อ “รื้อฟืนบ้านเมือง” ถ้าจะมีส่วนที่ไม่ช่วยก็มีอยู่พวกเดียว คือบรรดาขุนนางชาวเทโคอา “ไม่ยอมเอาบ่ามารับงาน” (เนหะมีย์ 3:5) ซึ่งคิดว่าตนเองเป็นผู้สูงศักดิ์ ไม่ยอมลงมาทำงานใดๆ

ทุกคนล้วนร่วมมือเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมด ตั้งใจทำในส่วนที่ตนเองต้องรับผิดชอบ และที่สำคัญ ในเนหะมีย์ 3:28 “ต่างก็ซ่อมที่ตรงข้ามกับบ้านของตน” พวกเขาไม่เพียงดูแลเฉพาะบ้านตนเองเท่านั้น แต่ยังรับผิดชอบบริเวณโดยรอบบ้านตนเองและส่วนอื่นๆ อีกด้วย ทุกคนเต็มใจทำงานภายใต้ซากปรักหักพัง

นอกจากจะต้องก่อสร้างซ่อมแซมแล้วพวกเขายังต้องคอยป้องกันการรุกรานของปฏิปักษ์อีกด้วย หากไม่มีความร่วมมือร่วมใจกัน งานทุกอย่างคงไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาแค่ 52 วัน! (เนหะมีย์ 6:15)

สำหรับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้เราควรอธิษฐานเผื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลัก ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน หากทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจทำงานในส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมาย อย่าง “สัตย์ซื่อ” และ “อุทิศทุ่มเท” ทั้งแรงกายและแรงใจ โดยให้คุณค่ากับบ้านเมืองเป็นหลัก ไม่ฉวยโอกาสแล้ว เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรประเทศไทยของเราให้มีสันติภาพและสมบูรณ์พูนสุขอย่างแน่นอน

หากไม่เช่นนั้น ฤาจะต้องให้บ้านเรากลายเป็นซากปรักแบบกรุงเยรูซาเล็มเสียก่อน เราจึงจะเห็นคุณค่าของความสัตย์ซื่อ และปรองดอง

ขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทย

 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง