พ่อสำหรับวันคริสตมาส

วันที่ 17-12-2013 • christmas2013, บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

20131209-500-160

แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า – ยอห์น 1:12

อ่าน: ยอห์น 1:1-5, 9-14

เด็กๆ ส่วนใหญ่คงอยากได้ของเล่นหรือขนมเป็นของขวัญคริสตมาส แต่จากการสำรวจพ่อแม่ในประเทศอังกฤษ 2,000 คนพบว่า เด็กส่วนมากในประเทศอังกฤษอยากได้น้องสาวหรือน้องชายมากที่สุด ตามมาติดๆ ด้วยกวางเรนเดียร์ตัวเป็นๆ ส่วนสิ่งที่อยากได้มากที่สุดในวันคริสตมาสอันดับที่ 10 คือ “พ่อ”

ยอห์นเขียนบันทึกไว้ว่า แท้ที่จริงพระเยซูทรงเป็นผู้ใด อันดับแรก พระองค์ทรงเป็น พระผู้สร้าง (ยน.1:1-5) “ในปฐมกาลพระวาทะ…” (ยน.1:1) เป็นเสียงสะท้อนประโยคแรกในพระคัมภีร์ปฐมกาล (ปฐก.1:1) พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้าง ผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยพระองค์เอง ทรงดำรงอยู่ก่อนกาล ทรงสัพพัญญูและทรงเป็นนิรันดร์ พระองค์ทรงเป็นพระวาทะ พระผู้ทรงสร้าง ให้ความสว่างและชีวิตแก่สรรพสิ่งด้วยพระดำรัส (ยอห์น 1:4-5; ปฐมกาล 1:3,1:20-28)

อย่างที่สอง พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ (ยอห์น 1:9-14) ยอห์นพูดถึงการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูถึงสองครั้ง พระเจ้าพระผู้สร้าง “ทรงอยู่ในโลก ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์” และ “ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา” (ยอห์น 1:10,14) พระเยซูทรงเติมความเป็นมนุษย์เข้าไปในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ กลายเป็นบุคคลเดียวที่ทรงสภาพสองอย่าง คือ สภาพมนุษย์โดยสมบูรณ์และสภาพของพระเจ้าโดยสมบูรณ์ (ฟีลิปปี 2:6-8)

พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อ “[ประทาน]ความสว่างเพื่อทุกคน” เพื่อเราจะไม่ต้องดำเนินชีวิตในความมืดของความบาป (ยอห์น 1:9, ยอห์น 3:19-21, ยอห์น 12:46) พระองค์เสด็จมาเพื่อประทานชีวิตใหมให้กับเรา (ยอห์น 1:13, ยอห์น 3:6-7, ยอห์น 8:12) เพื่อเราจะได้มีชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12; กาลาเทีย 4:4-7)

พระเยซูประทานของขวัญให้เรา คือการได้เป็นบุตร คริสตมาสปีนี้ พระองค์ทรงประสงค์ให้เราได้รับพรมากมาย แต่พรอันดับแรกสุดก็คือ การได้รับพระเจ้า “พระบิดา” ผู้ทรงสมบูรณ์แบบ “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า” (ยอห์น 1:12)

คริสตมาสปีนี้ จงแสวงหา “อาบา พระบิดา” ของคุณ! – K.T.Sim

เพราะเหตุใดบางคนจึงไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้สร้าง?
สำหรับตัวคุณเอง การได้รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักคุณ
มีความหมายอย่างไรกับตัวคุณบ้าง?

 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง