รักจริง เดินตาม เชื่อฟัง ยึดมั่น รับใช้

วันที่ 30-7-2013 • บทความ • DanCLaVe • 1 ความคิดเห็น »

รักจริง เดินตาม เชื่อฟัง ยึดมั่น รับใช้
5 ขั้นตอนในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างมั่นคง

เขียนโดย DanCLaVe

แต่จงระวังให้มากที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติ และกฎหมายซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าบัญชาท่านไว้ คือที่จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดำเนินในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์ และปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ (โยชูวา 22:5)

เรากำลังหลงทางอยู่หรือเปล่า? เราเชื่อมั่นใช่ไหมว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราจะมีความสุข แต่ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหน พระคัมภีร์ได้บอกเราไว้หลายอย่าง เช่นในสดุดีบทที่ 1 กล่าวว่า คือคนที่ไม่เดินตามรอยเท้าคนชั่ว หรืออยู่ในทางบาป แต่ปิติยินดีในบทบัญญัติ และทุกสิ่งที่ทำจะเจริญรุ่งเรือง

แต่ในหลายๆ ครั้งเรานั้นก็ไถลออกนอกทางโดยไม่รู้ตัว และอาจไม่รู้ตัวด้วยว่าเรากำลังหลงไป (สดุดี 19:12) และเมื่อเราไถล มารก็เตรียมพร้อมที่จะตะครุบเราได้ทุกเมื่อ (1 เปโตร 5:8)

20130602-500-160

โยชูวา 22:5 สรุปได้เป็น 5 ขั้นตอนด้วยกันในการเดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคง ให้เรามาตรวจเช็คตัวเองด้วยกันว่าเราเป็นแบบไหนหรือไม่ได้เป็นแบบไหนบ้าง เพื่อเราเองจะมั่นคงกับพระเจ้าไม่หลงหายไป และเพื่อจะมีสันติสุขในชีวิตเรา

1.รักจริง – รักพระเจ้า เพื่อคงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า เราต้องรักพระเจ้าอย่างแท้จริงและลึกซึ้งด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของเรา (มัทธิว 22:37) รวมถึงแสดงออกถึงความรักและการให้อภัยของพระเจ้าในชีวิตเรากับผู้อื่น เพราะพระองค์ทรงรักเรามาก และไม่มีสิ่งใดๆมาทำให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้ (โรม 8:38)

2.เดินตาม – ดำเนินตามทางทั้งสิ้นของพระเจ้า เพื่อที่เราจะคงอยู่ในทางของพระองค์ไม่หลงหาย เราต้องเดินตามพระองค์ทุกฝีก้าว อย่าเถลไถล! และการที่เราจะเดินตามได้เราต้องรู้ว่าพระองค์จะทรงชี้นำเราไปทางไหน ทางที่ดีที่สุดและเป็นทางเดียวคือการฟังเสียงของพระองค์ ในการอ่าน ศึกษา ใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์ และอธิษฐาน คร่ำครวญต่อพระองค์ เพื่อเราจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่พระองค์พอพระทัย (ฟีลิปปี 4:8, โรม 12:2) เพราะทางของพระองค์เปี่ยมด้วยความรักเมตตาและความซื่อสัตย์ (สดุดี 25:10)

3.เชื่อฟัง – เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เชื่อฟังพระเจ้าและทำตามพระบัญชาของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด และไม่หยุดยั้ง เพราะการเชื่อฟังแสดงออกถึงความยำเกรง และความยำเกรงนำมาซึ่งพระพรมากล้น (สดุดี 128:1-4)

4.ยึดมั่น – เพิ่มพูนความเข้มแข็งในความเชื่อของเราในพระเจ้า เราต้องยึดมั่นต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าจะมีสิ่งต่างๆ มากระทบให้เราไขว้เขวไป ทั้งเรื่องร้ายหรือเรื่องดี แต่เราต้องยังคงยึดมั่นในพระบิดาองค์เดียวของเรา เพราะพระองค์ทรงรักเรา และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลดีต่อเรา ซึ่งเกินความเข้าใจ (โรม 8:28)

5.รับใช้ – เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อของเรา เราต้องรับใช้พระเจ้าอย่างจริงใจ การรับใช้คือการทำสิ่งดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ผลดีต่อพี่น้องและผู้อื่นเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติ เราต้องรับใช้ด้วยสุดจิตและสุดใจของเรา เพราะเราเห็นแก่การที่พระเยซูทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อพวกเรา เราเองก็ไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ของเราฝ่ายเดียว (ฟีลิปปี 2:3-4) และให้แสดงออกด้วยการกระทำ (1 ยอห์น 3:16-18) เพื่อให้พวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้า (มัทธิว 5:16)

เราหลงทางอยู่หรือเปล่า???

ถ้าคุณกำลังหลงทาง ขอให้คุณกลับมาในทางของพระเจ้าด้วยกันนะครับ แต่ถ้าไม่ได้กำลังหลงไป ก็ให้เดินตามด้วยความมั่นคงต่อไป

5 ขั้นตอนนี้ก็เป็นเพียงวิธีการ สุดท้ายก็อยู่ที่ใจของคุณต่อพระเจ้า ว่าคุณให้พระองค์มากแค่ไหน ขอเพียงเรา รักจริง เดินตาม เชื่อฟัง ยึดมั่น รับใช้ พระเจ้าพระบิดาของเราด้วยสุดจิตสุดใจ ผมเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงอวยพระพรเรา ให้เรามีความสุขและสันติสุขที่แท้จริง

 

Tags: , ,

One Response

  1. nena

    Amen mer Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง