3.ใบอนุญาตเข้าเมือง

วันที่ 28-3-2012 • อีสเตอร์ที่แท้จริง • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” – ยอห์น 14:6

ในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งหนึ่งของผมกับภรรยา เราถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนั้น เพราะปัญหาเรื่องใบอนุญาตเข้าประเทศ (วีซ่า) แม้ว่าวีซ่าของเราจะได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องมาแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลงความเห็นว่าวีซ่าของเราเป็นโมฆะ ดังนั้นเราจึงต้องถูกส่งตัวกลับสหรัฐในเที่ยวบินถัดมา ไม่ว่าจะมีความพยายามช่วยเหลือมากเพียงใดก็ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่ว่า ใบอนุญาตเข้าเมืองที่เรามีนั้นใช้ไม่ได้

 

ประสบการณ์เรื่องวีซ่าได้สร้างความลำบากให้เราเป็นอย่างมาก แต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับการที่ต้องถูกห้ามเข้าสวรรค์เพราะไม่มีใบอนุญาต ไม่ว่าเราจะแสดงหลักฐานว่าได้ทำบุญและทำความดีมามากเพียงไร ไม่ว่าเราจะหาคนมารับรองความประพฤติ ก็ล้วนแต่ไม่เพียงพอ มีเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้เราเข้าสู่สวรรค์ได้ ดังที่พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”

 

พระคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้จ่ายค่าไถ่โทษบาปของเรา โดยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ และมีเพียงพระองค์เท่านั้น ที่จะประทานใบอนุญาตให้เราได้เข้าไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดาได้ คุณได้มอบความไว้วางใจให้กับพระเยซูแล้วหรือยัง คุณต้องตรวจสอบว่าใบอนุญาตเข้าสวรรค์ของคุณใช้ได้หรือไม่ – BC

 

เราจะเข้าไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าได้
โดยผ่านทางพระคริสต์เท่านั้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.