พระเจ้าที่ถูกลืม

วันที่ 11-10-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น – 1 โครินธ์ 2:11

อ่าน: 1 โครินธ์ 2:6-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 37-38; โคโลสี 3

เราท่องหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์” เจ. บี. ฟีลิป นักเขียน กล่าวว่า “ทุกครั้งที่เรากล่าว [ประโยคนี้] นั่นหมายถึงเราเชื่อว่า [พระวิญญาณบริสุทธิ์] ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ทรงสามารถและประสงค์ที่จะเข้ามาภายใน และเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์”

บางครั้งเราก็ลืมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พลังแบบมนุษย์ พระคัมภีร์อธิบายว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงมีพระลักษณะของพระเจ้า ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง (สดด.139:7-8) ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง (1 คร.2:10-11) ทรงมีฤทธิ์อำนาจไม่สิ้นสุด (ลก.1:35) พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นทรงกระทำได้ ทรงสร้าง (ปฐก.1:2) และทรงประทานชีวิต (รม.8:2) พระองค์ทรงเท่าเทียมกับพระภาคอื่นในตรีเอกานุภาพคือ พระบิดา และพระบุตรในทุกด้าน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ที่ผูกพันกับเราอย่างลึกซึ้ง ทรงเสียพระทัยเมื่อเราทำบาป (อฟ.4:30) ทรงสั่งสอนเรา (1 คร.2:13) ทรงอธิษฐานเผื่อเรา (รม.8:26) ทรงนำเรา (ยน.16:13) ประทานของประทานฝ่ายวิญญาณแก่เรา (1 คร.12:11) และทำให้เรามั่นใจในความรอด (รม.8:16)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยู่ในเรา เมื่อเราได้รับการอภัยโทษบาปผ่านทางพระเยซู ทรงปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆ จงร่วมมือกับพระวิญญาณโดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าและพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในการเชื่อฟังสิ่งที่เราเรียนรู้ – MW

คริสเตียนที่เพิกเฉยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
ก็เหมือนโคมไฟที่ไม่ได้เสียบปลั๊ก

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง