ธรรมิกชน

วันที่ 21-8-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เรียนธรรมิกชนและพี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์ ณ เมืองโคโลสี… – โคโลสี 1:2

อ่าน: โคโลสี 1:1-2

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 107-109; 1 โครินธ์ 4

เราอาจจะไม่ใช้ชื่อนี้เรียกตัวเอง แต่บ่อยครั้งอัครทูตเปาโลเรียกผู้เชื่อว่า “ธรรมิกชน” ในพันธสัญญาใหม่ (อฟ.1:1; คส.1:2) ท่านเรียกพวกเขาว่า ธรรมิกชน เพราะว่าพวกเขาสมบูรณ์แบบหรือ? ไม่เลย คนเหล่านั้นล้วนเป็นมนุษย์จึงมีบาป ถ้าเช่นนั้นท่านคิดอย่างไร? คำว่าธรรมิกชน ในพันธสัญญาใหม่ หมายถึง คนที่ได้รับการแยกไว้เพื่อพระเจ้า คือผู้ซึ่งมีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ด้านจิตวิญญาณ (อฟ.1:3-6) คำนี้มีความหมายเดียวกับผู้ที่เชื่อในพระเยซู (รม.8:27) และผู้ซึ่งรวมกันเป็นคริสตจักร(กจ.9:32)

ธรรมิกชนมีความรับผิดชอบโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ที่จะดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกของตน ซึ่งหมายรวมถึง การล่วงประเวณีและการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม (อฟ.5:3-4) เราต้องสวมลักษณะนิสัยใหม่ที่จะปรนนิบัติผู้อื่น (รม.16:2) มีใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ความอดทนนาน และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ (อฟ.4:1-3) มีความอดทน ความเชื่อ และความพากเพียรในยามยากลำบาก และทนทุกข์(วว.13:10; 14:12) ในพันธสัญญาเดิม ผู้เขียนสดุดีเรียกวิสุทธิชนว่า “ผู้ประเสริฐ เป็นพวกที่ข้าพเจ้าปีติยินดีด้วย” (สดด.16:3)

การเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ทำให้เราเป็นธรรมิกชน แต่ด้วยการเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราชอบธรรม – MW

ธรรมิกชนคือ
คนที่ให้แสงสว่างของพระเจ้าส่องผ่าน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง