เรื่องของความเห็น

วันที่ 1-7-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ตรัสถามเขาว่า “แล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร” – มัทธิว 16:15

อ่าน: มัทธิว 16:13-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 20-21; กิจการ 10:24-48

เราอยู่ในยุคที่ถูกครอบงำด้วยผลสำรวจความเห็นประชาชนแทบทุกเรื่อง การตัดสินใจถูกชักจูงโดยเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งบางครั้งก็ดี แบบสำรวจทำให้เราทราบความรู้สึกของผู้ใช้ต่อสินค้า และช่วยให้เราเลือกซื้อได้อย่างฉลาด ผลสำรวจความเห็นสาธารณชน ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐพอจับทางได้ว่าประชาชนจะตอบรับนโยบายของรัฐอย่างไร ถึงแม้ว่าข้อมูลที่รวบรวมได้จะเป็นความเห็นส่วนบุคคล แต่ก็ช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจระดับต่างๆ

แต่ถ้าเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับนิรันดรกาล แบบสำรวจความเห็นประชาชนคงให้คำตอบกับเราไม่ได้ เพราะเราต้องตอบด้วยตัวเองในมัทธิว 16 พระเยซูทรงพาสาวกของพระองค์ไปที่ซีซารียา ฟีลิปปีและตั้งคำถามเกี่ยวกับความเห็นของประชาชน “คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใด” (มธ.16:13) คำตอบนั้นหลากหลายและล้วนแต่ไปในทางชื่นชม แต่ไม่มีคำตอบใดดีพอ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงถามสาวกของพระองค์ต่อว่า “แล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร” (มธ.16:15) เปโตรตอบถูกต้องว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่” (มธ.16:16)

ความเห็นของสาธารณชนอาจจะช่วยตอบได้บางคำถาม แต่ช่วยตอบคำถามที่กำหนดอนาคตชั่วนิรันดร์ของคุณไม่ได้ คำถามคือ คุณว่าพระเยซูเป็นใคร? ถ้าคุณเห็นด้วยกับพระคัมภีร์และเชื่อวางใจในพระคริสต์ คุณก็จะได้ชีวิตนิรันดร์ – BC

ความเห็นแทนที่ความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้

Tags:

2 Responses

  1. พระเยซูคือผู้ครอบครองชีวิตของเรา เหล่าผู้ที่เชื่อ

  2. ขอบคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระองค์เที้ยงแท้ไม่มีความเห็นใดของคนเราจะเท่าพระวจนะของพระเจ้าได้จริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง