กำแพงขวางกั้น

วันที่ 19-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเรา เป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง – เอเฟซัส 2:14

อ่าน: เอเฟซัส 2:11-22; เอเฟซัส 4:1-3

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 6-8; ลูกา 15:1-10

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2010 เป็นวันครบรอบ21 ปี แห่งการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน วันเดียวกันนี้ในปี 1989 มีประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์ทั่วเยอรมันตะวันออก แจ้งประชาชนว่า พวกเขามีอิสระที่จะเดินทางไปเยอรมันตะวันตก ในวันถัดมา รถแทรกเตอร์ของเยอรมันตะวันออกเริ่มรื้อถอนกำแพงที่แบ่งแยกเยอรมันตะวันออกและตะวันตกมากว่า 28 ปี

พระเยซูคริสต์ “ทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง” คือระหว่างชาวยิวและชนต่างชาติ (อฟ.2:14) แต่ยังมีเครื่องกีดขวางที่เหนียวแน่นซึ่งแยกมนุษย์จากพระเจ้า การสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ทำให้การคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับพระเจ้าเป็นไปได้ (อฟ.2:16)

บัดนี้ผู้เชื่อทุกคนจึงเป็น “ครอบครัวของพระเจ้า” (อฟ.2:19) เราเจริญขึ้นด้วยกันเป็น “วิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า” (อฟ.2:21) โดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางและภายในเรา (อฟ.2:22)

น่าเศร้าที่คริสเตียนมักก่อกำแพงขึ้นระหว่างกัน เปาโลจึงเตือนเราให้ “ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียก…อดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ” (อฟ.4:1-3) ให้เรารื้อกำแพงที่กั้นขวาง เพื่อให้โลกได้เห็นว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างแท้จริง – CPH

ความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางผู้เชื่อ
เกิดจากความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระคริสต์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ทรงเป็นสันติสุข ของเรา เป็นผู้ทรงกระทำให้ ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน และทรงรื้อกำแพง ที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง -เอเฟซัส 2:14

อ่าน: เอเฟซัส 2:11-22; 4:1-3

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 6-8; ลูกา 15:1-10

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2010 เป็นวันครบรอบ 21 ปี แห่งการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน วันเดียวกันนี้ในปี 1989 มีประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์ทั่วเยอรมันตะวันออก แจ้งประชาชนว่า พวกเขามีอิสระที่จะเดินทางไปเยอรมันตะวันตก ในวันถัดมา รถแทรกเตอร์ของเยอรมันตะวันออกเริ่มรื้อถอนกำแพงที่แบ่งแยก เยอรมันตะวันออกและตะวันตกมากว่า 28 ปี

พระเยซูคริสต์ “ทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่าง สองฝ่ายลง” คือระหว่างชาวยิวและชนต่างชาติ (อฟ.2:14) แต่ยังมีเครื่องกีดขวางที่เหนียวแน่นซึ่งแยกมนุษย์จากพระเจ้า การสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ทำให้การคืนดีกัน ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับพระเจ้า เป็นไปได้ (ข้อ 16)

บัดนี้ผู้เชื่อทุกคนจึงเป็น “ครอบครัวของพระเจ้า” (ข้อ 19) เราเจริญขึ้นด้วยกันเป็น “วิหาร อันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 21) โดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางและภายในเรา (ข้อ 22)

น่าเศร้าที่คริสเตียนมักก่อกำแพงขึ้นระหว่างกัน เปาโลจึงเตือนเรา ให้ “ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียก…อดกลั้นต่อกัน และกันด้วยความรัก จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่ง พระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ” (4:1-3) ให้เรารื้อกำแพงที่กั้นขวาง เพื่อให้โลกได้เห็นว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างแท้จริง -CPH

ความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางผู้เชื่อ เกิดจากความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระคริสต์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง