เห็นชัดเจน

วันที่ 12-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า – มัทธิว 5:8

อ่าน: มัทธิว 5:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 17-19; มาระโก 13:1-20

เดอะ แกรน เทเลสโคปิโอ คานาริอัส เป็นหนึ่งในกล้องโทรทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงที่สุดในโลก มันตั้งอยู่บนยอดของภูเขาไฟที่ดับแล้วในลาพัลมา เกาะคานารี มีพิธีเปิดไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2009 โดยกษัตรย์คาร์ลอสแห่งสเปนกล้องนี้ทำให้นักดาราศาสตร์เห็นภาพท้องฟ้าได้ชัดเจนเป็นพิเศษ ตั้งอยู่ที่ความสูง 7,870 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงกว่าเมฆ มีลมแล้งพัดแรง และปราศจากสิ่งรบกวน และด้วยตำแหน่งที่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ทำให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาสภาพท้องฟ้าของซีกโลกเหนือได้ทั้งหมดและรวมถึงท้องฟ้าบางส่วนของซีกโลกใต้อีกด้วย

พระเยซูทรงเลือกภูเขาเป็นสถานที่สั่งสอนสาวกเรื่องลักษณะของผู้ที่จำนนต่อพระเจ้า ที่นั่นพระองค์ทรงสอนพวกเขาว่ากุญแจสำคัญที่จะทำให้พวกเขาเห็นพระบิดาได้ชัดเจนคือ ท่าทีของพวกเขา ไม่ใช่ระยะทางระหว่างเขากับฟ้าสวรรค์

ในตอนหนึ่งของคำเทศนาบนภูเขา พระเยซูตรัสว่า “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ.5:8) คำตรัสนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อคนไม่กี่คน ที่พยายามไขว่คว้าความสุขนี้ แต่เพื่อทุกคนที่ยอมรับอย่างถ่อมใจ ถ้าอยากมีหัวใจที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้า เราจำเป็นต้องยอมรับการอภัยโทษของพระบิดาผ่านทางพระบุตรของพระองค์คือพระคริสต์ “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยน.1:9)

บนยอดเขาเป็นสถานที่ที่ดีที่จะดูดาว แต่การจะมองให้เห็นพระเจ้าอย่างชัดเจน จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจิตใจ – DCM

จะมองให้เห็นพระเจ้าอย่างชัดเจน ต้องจับจ้องไปที่พระเยซู

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า – มัทธิว 5:8

อ่าน: มัทธิว 5:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 17-19; มาระโก 13:1-20

เดอะ แกรน เทเลสโคปิโอ คานาริอัส เป็นหนึ่งในกล้องโทรทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงที่สุดในโลก มันตั้งอยู่บนยอดของภูเขาไฟที่ดับแล้วในลาพัลมา เกาะคานารี มีพิธีเปิดไปเมื่อเดือน กรกฎาคม 2009 โดยกษัตรย์คาร์ลอสแห่งสเปน กล้องนี้ทำให้นักดาราศาสตร์เห็นภาพท้องฟ้าได้ชัดเจนเป็นพิเศษ ตั้งอยู่ที่ความสูง 7,870 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงกว่าเมฆ มีลมแล้งพัดแรง และปราศจากสิ่งรบกวน และด้วยตำแหน่งที่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ทำให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาสภาพท้องฟ้าของซีกโลกเหนือได้ทั้งหมด และรวมถึงท้องฟ้าบางส่วนของซีกโลกใต้อีกด้วย

พระเยซูทรงเลือกภูเขาเป็นสถานที่สั่งสอน สาวกเรื่องลักษณะของผู้ที่จำนนต่อพระเจ้า ที่นั่น พระองค์ทรงสอนพวกเขาว่ากุญแจสำคัญที่จะทำให้พวกเขาเห็นพระบิดาได้ชัดเจนคือ ท่าทีของพวกเขา ไม่ใช่ระยะทางระหว่างเขากับฟ้าสวรรค์

ในตอนหนึ่งของคำเทศนาบนภูเขา พระเยซูตรัสว่า “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ.5:8) คำตรัสนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อคนไม่กี่คนที่พยายามไขว่คว้าความสุขนี้ แต่เพื่อทุกคนที่ยอมรับ อย่างถ่อมใจ ถ้าอยากมีหัวใจที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้า เราจำเป็นต้องยอมรับการอภัยโทษของพระบิดาผ่านทางพระบุตรของพระองค์ คือพระคริสต์ “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยน.1:9)

บนยอดเขาเป็นสถานที่ที่ดีที่จะดูดาว แต่การจะมองให้เห็นพระเจ้าอย่างชัดเจน จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจิตใจ – DCM

จะมองให้เห็นพระเจ้าอย่างชัดเจน ต้องจับจ้องไปที่พระเยซู

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.