เรื่องเงินทอง

วันที่ 24-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน – ลูกา 12:32

อ่าน: ลูกา 12:22-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 16-18; ลูกา2:1-24

ในบรรดาสิ่งที่พระเยซูสอนในพระคัมภีร์ พระองค์ตรัสถึงเรื่องของเงินทองมากกว่าเรื่องอื่น ลูกา 12 ทำให้เราเห็นความคิดรวบยอดของพระองค์ พระเยซูไม่ได้ประณามการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทอง แต่ทรงเตือนถึงเรื่องการไว้วางใจว่าเงินทองจะนำความมั่งคั่งในอนาคตมาให้ เงินไม่อาจแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตได้

ถึงแม้พระเยซูจะตรัสถึงเงินทองในหลายแง่มุม แต่ดูเหมือนว่าพระองค์จะให้ความสำคัญกับคำถามที่ว่า “เงินกำลังทำอะไรกับท่าน?” เงินทองอาจครอบงำชีวิตของเรา และหันเหความสนใจของเราไปจากพระเจ้า พระเยซูทรงท้าทายให้เราสลัดให้พ้นจากอำนาจของเงิน แม้จะต้องแจกจ่ายจนหมดก็ตาม

พระเยซูเรียกร้องให้ผู้ที่ฟังพระองค์ แสวงหาทรัพย์สมบัติในอาณาจักรของพระเจ้า เพราะทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะเป็นคุณแก่พวกเขาทั้งต่อชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า พระองค์ตรัสว่า “อย่ากระวนกระวาย” (ลก.12:22) เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งจำเป็นให้เรา พระองค์ทรงตอกย้ำเรื่องนี้ โดยยกตัวอย่างกษัตริย์ซาโลมอน ผู้มั่งคั่งที่สุดในพระคัมภีร์เดิม พระเยซูตรัสว่า ดอกไม้ในทุ่งนายังได้รับการตกแต่งให้งดงามด้วยสง่าราศีจากพระเจ้ามากกว่ากษัตริย์เสียอีก ดังนั้น จงอย่ากระวนกระวาย (ลก.12:27-29) “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ ” (ลก.12:31)

จงไว้วางใจพระเจ้าผู้ทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลโลกนี้ ดีกว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับความกระวนกระวายเรื่องเงินทองและทรัพย์สมบัติ – PY

สิ่งที่จะเป็นของเราในนิรันดร์กาล
คือสิ่งที่วัดความมั่งคั่งที่แท้จริง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัย จะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน – ลูกา 12:32

อ่าน: ลูกา 12:22-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 16-18; ลูกา2:1-24

ในบรรดาสิ่งที่พระเยซูสอนในพระคัมภีร์ พระองค์ตรัสถึงเรื่องของเงินทองมากกว่าเรื่องอื่น ลูกา 12 ทำให้เราเห็นความคิดรวบยอดของพระองค์ พระเยซูไม่ได้ประณามการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทอง แต่ทรงเตือนถึงเรื่องการไว้วางใจว่าเงินทองจะนำความมั่งคั่งใน อนาคตมาให้เงินไม่อาจแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตได้

ถึงแม้พระเยซูจะตรัสถึงเงินทองในหลายแง่มุม แต่ดูเหมือนว่าพระองค์จะให้ความสำคัญกับคำถามที่ว่า “เงินกำลังทำอะไรกับท่าน?” เงินทองอาจครอบงำชีวิตของเรา และหันเหความสนใจของเราไปจากพระเจ้า พระเยซูทรงท้าทายให้เรา สลัดให้พ้นจากอำนาจของเงิน แม้จะต้องแจกจ่ายจนหมดก็ตาม

พระเยซูเรียกร้องให้ผู้ที่ฟังพระองค์ แสวงหาทรัพย์สมบัติในอาณาจักรของพระเจ้า เพราะทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะเป็นคุณแก่พวกเขาทั้งต่อชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า พระองค์ตรัสว่า “อย่ากระวนกระวาย” (ข้อ 22) เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งจำเป็นให้เรา พระองค์ทรงตอกย้ำเรื่องนี้ โดยยกตัวอย่างกษัตริย์ซาโลมอน ผู้มั่งคั่งที่สุดในพระคัมภีร์เดิม พระเยซูตรัสว่า ดอกไม้ในทุ่งนายังได้รับการตกแต่งให้งดงามด้วยสง่าราศีจากพระเจ้ามากกว่ากษัตริย์เสียอีก ดังนั้น จงอย่ากระวนกระวาย (ข้อ 27-29) “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ ” (ข้อ 31)

จงไว้วางใจพระเจ้าผู้ทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลโลกนี้ ดีกว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับความกระวนกระวายเรื่องเงินทองและทรัพย์สมบัติ – PY

สิ่งที่จะเป็นของเราในนิรันดร์กาล คือสิ่งที่วัดความมั่งคั่งที่แท้จริง

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง