ยำเกรงและรัก

วันที่ 20-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ ให้ท่านกระทำอย่างไรคือให้ยำเกรง [พระองค์]…ให้รักพระองค์ – เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 49-50; มัทธิว 13:31-58

มีคนเล่าให้ผมฟังถึงเจ้านายสองคนดังนี้ว่า คนหนึ่งเป็นที่รักของลูกน้อง แต่กลับไม่ได้รับความเคารพยำเกรง ลูกน้องรักเขา แต่ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจ และไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายของเขา แต่เจ้านายอีกคนหนึ่ง ลูกน้องทั้งรักและยำเกรง เห็นได้จากการตอบสนองที่ดี

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้ประชากรของพระองค์ทั้งรักและยำเกรงพระองค์ด้วย เฉลยธรรมบัญญัติ 10 บอกว่า การรักษากฏเกณฑ์ของพระเจ้าเป็นการรวมทั้งสองอย่าง ในข้อ 12 บอกเราว่า “ให้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน” และ “ให้รักพระองค์”

การ “ยำเกรง” พระเจ้า คือการถวายความเคารพสูงสุดแด่พระองค์ สำหรับผู้เชื่อ ความยำเกรงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะถูกข่มขู่ หรือเกรงกลัวพระลักษณะของพระองค์ แต่เป็นการสำแดงความเคารพต่อความเป็นบุคคล และสิทธิอำนาจของพระองค์ โดยการเดินในทาง และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และโดย “ความรัก” เรารับใช้พระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ แทนที่จะทำเพราะเป็นหน้าที่ (ฉธบ.10:12)

ความรักหลั่งไหลออกมาจากความรู้สึกซาบซึ้งในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา มากกว่าจะมาจากความชอบหรือไม่ชอบของเรา “เราทั้งหลายรักพระองค์ ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” (1 ยน.4:19) ความยำเกรงและความรักที่เรามีต่อพระเจ้า ทำให้เราเต็มใจเดินในทางแห่งการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ – AL

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงบริสุทธิ์ และพระดำริของพระองค์ก็สูงกว่าความคิดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก้มกราบลงต่อพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความรอดในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์รักพระองค์ และปรารถนาจะเชื่อฟังพระองค์ด้วยสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกำลังของข้าพระองค์ อาเมน

ถ้าเรารักและยำเกรงพระเจ้า เราจะเชื่อฟังพระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ ให้ท่านกระทำอย่างไรคือให้ยำเกรง [พระองค์]…ให้รักพระองค์ – เฉลยธรรมบัญญัติ 10:1

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 49-50; มัทธิว 13:31-58

มีคนเล่าให้ผมฟังถึงเจ้านายสองคนดังนี้ว่า คนหนึ่งเป็นที่รักของลูกน้อง แต่กลับไม่ได้รับความเคารพยำเกรง ลูกน้องรักเขา แต่ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจ และไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายของเขา แต่เจ้านายอีกคนหนึ่ง ลูกน้องทั้งรักและยำเกรง เห็นได้จากการตอบสนองที่ดี

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้ประชากรของพระองค์ทั้งรักและยำเกรงพระองค์ด้วย เฉลยธรรมบัญญัติ 10 บอกว่า การรักษากฏเกณฑ์ของพระเจ้าเป็นการรวมทั้งสองอย่าง ในข้อ 12 บอกเราว่า “ให้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน” และ “ให้รักพระองค์”

การ “ยำเกรง” พระเจ้า คือการถวายความเคารพสูงสุดแด่พระองค์ สำหรับผู้เชื่อ ความยำเกรงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะถูกข่มขู่ หรือเกรงกลัวพระลักษณะของพระองค์ แต่เป็นการสำแดงความเคารพต่อความเป็นบุคคล และสิทธิอำนาจของพระองค์ โดยการเดินในทาง และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และโดย “ความรัก” เรารับใช้พระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ แทนที่จะทำเพราะเป็นหน้าที่ (ข้อ 12)

ความรักหลั่งไหลออกมาจากความรู้สึกซาบซึ้งในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา มากกว่าจะมาจากความชอบหรือไม่ชอบของเรา “เราทั้งหลายรักพระองค์ ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” (1 ยน.4:19) ความยำเกรงและความรักที่เรามีต่อพระเจ้า ทำให้เราเต็มใจเดินในทางแห่งการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ – AL

ถ้าเรารักและยำเกรงพระเจ้า เราจะเชื่อฟังพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง