วิชาสาวกขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์สิบสองคนไว้ให้อยู่กับพระองค์ เพื่อจะทรงใช้เขาไปประกาศ – มาระโก 3:14

อ่าน: มาระโก 3:13-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 11-13; เอเฟซัส 4

เพราะผมไม่ใช่ผู้ชายประเภท “สารพัดช่าง” ผมเลยต้องเรียกเพื่อน ซึ่งเก่งด้านนี้มาช่วยซ่อมบ้าน เขามาที่บ้านแล้วผมก็ยื่นรายการสิ่งที่ต้องซ่อมให้ แต่เขากลับบอกว่าผมต้องซ่อมเอง! เขาทำเป็นตัวอย่างให้ผมดู แล้วสอนผมตอนที่ผมทำและอยู่กับผมจนเสร็จ ผมทำตามที่เขาสอนและซ่อมจนสำเร็จ การทำตามตัวอย่างนี้เหมือนกับสิ่งที่พระเยซูทรงทำตอนที่พระองค์ทรงเรียกสาวกพวกแรก

เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวกให้ติดตามพระองค์ พระองค์ต้องการให้พวกเขาอยู่กับพระองค์และสอนข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (มก.1:14,39; 6:12) งานชิ้นแรกจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระเยซู คือ การเรียนรู้พระวจนะของพระองค์และการตี ความพระคัมภีร์รวมไปถึงการเฝ้าดูสิ่งที่พระองค์กระทำ พระเยซูทรงส่งพวกเขาไปเทศนาเป็นงานชิ้นที่สอง (มก.3:14-15) คือการพูดสิ่งที่พระองค์ตรัสและทำสิ่งที่พระองค์ทำ ขณะที่พวกเขาปฏิบัติงานเหล่านี้ พวกเขาต้องพึ่งพาพระเยซู

วันนี้ พระเยซูยังทรงเรียกร้องให้ผู้ติดตามพระองค์ทำตามกระบวนการสร้างสาวกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ นั่นคือการอยู่กับพระองค์ ทำตามสิ่งที่พระองค์สอนและใช้ชีวิตตามอย่างพระองค์ คุณเป็นคนที่พึ่งพาพระองค์ขณะที่ติดตามพระองค์หรือไม่? – MW

การเป็นสาวกต้องมีทั้งความสัมพันธ์และประสบการณ์

พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์สิบสองคนไว้ให้อยู่กับพระองค์ เพื่อจะทรงใช้เขาไปประกาศ – มาระโก 3:14

อ่าน: มาระโก 3:13-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 11-13; เอเฟซัส 4

เพราะผมไม่ใช่ผู้ชายประเภท “สารพัดช่าง” ผมเลยต้องเรียกเพื่อน ซึ่งเก่งด้านนี้มาช่วยซ่อมบ้าน เขามาที่บ้านแล้วผมก็ยื่นรายการสิ่งที่ต้องซ่อมให้ แต่เขากลับบอกว่าผมต้องซ่อมเอง! เขาทำเป็นตัวอย่างให้ผมดู แล้วสอนผมตอนที่ผมทำและอยู่กับผมจนเสร็จ ผมทำตามที่เขาสอนและซ่อมจนสำเร็จ การทำตามตัวอย่างนี้เหมือนกับสิ่งที่พระเยซูทรงทำตอนที่พระองค์ทรงเรียกสาวกพวกแรก

เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวกให้ติดตามพระองค์ พระองค์ต้องการให้พวกเขาอยู่กับพระองค์และสอนข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (มก.1:14,39; 6:12) งานชิ้นแรกจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระเยซู คือ การเรียนรู้พระวจนะของพระองค์และการตี ความพระคัมภีร์รวมไปถึงการเฝ้าดูสิ่งที่พระองค์กระทำ พระเยซูทรงส่งพวกเขาไปเทศนาเป็นงานชิ้นที่สอง (มก.3:14-15) คือการพูดสิ่งที่พระองค์ตรัสและทำสิ่งที่พระองค์ทำ ขณะที่พวกเขาปฏิบัติงานเหล่านี้ พวกเขาต้องพึ่งพาพระเยซู

วันนี้ พระเยซูยังทรงเรียกร้องให้ผู้ติดตามพระองค์ทำตามกระบวนการสร้างสาวกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ นั่นคือการอยู่กับพระองค์ ทำตามสิ่งที่พระองค์สอนและใช้ชีวิตตามอย่างพระองค์ คุณเป็นคนที่พึ่งพาพระองค์ขณะที่ติดตามพระองค์หรือไม่? – MW

การเป็นสาวกต้องมีทั้งความสัมพันธ์และประสบการณ์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง