ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

วันที่ 5-10-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า เสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกรรณของพระองค์ – สดุดี 18:6

อ่าน: สดุดี 18:6-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 23-25; ฟีลิปปี 1

เมื่อไม่นานมานี้ มีรายการวิทยุสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญด้าน “การจัดการวิกฤติ” เรื่องการช่วยคนดังให้ฟื้นตัวจากการเสียชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวว่าหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือการสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพันธมิตร ที่สามารถช่วยคนดังคนนั้นกู้ภาพลักษณ์ให้กลับคืนมา เมื่อมีปัญหา จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม

นี่เป็นคำปรึกษาอันชาญฉลาด เพราะหัวใจของการจัดการวิกฤติทุกชนิดคือการรับรู้ว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง เรื่องบางเรื่องก็ใหญ่เกินตัว ภูเขาบางลูกก็สูงเกินไป ในวิกฤติของเรา จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องได้รับความช่วยเหลือ ด้วยเหตุนี้เราจึงวางใจได้เมื่อรู้ว่าเรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุด

กษัตริย์ดาวิดรู้เรื่องพันธมิตรผู้นี้ดี ในสดุดี 18:6 ท่านยืนยันว่า “ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์ พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า และเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกรรณของพระองค์” ไม่มีความช่วยเหลือใดยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า พระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถพาเราผ่านความยากลำบากและวิกฤติของชีวิตได้ และพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทรงละหรือทอดทิ้งเราเลย (ฮบ.13:5)

เมื่อเกิดวิกฤติ เราไม่จำเป็นต้องโดดเดี่ยว เรามีความช่วยเหลือที่เหมาะสม เราวางใจได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรารู้จัก จงพึ่งพาพระองค์ – BC

ความหวังยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเบื้องล่างนี้คือ การได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเบื้องบน

ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า เสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกรรณของพระองค์ – สดุดี 18:6

อ่าน: สดุดี 18:6-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 23-25; ฟีลิปปี 1

เมื่อไม่นานมานี้ มีรายการวิทยุสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญด้าน “การจัดการวิกฤติ” เรื่องการช่วยคนดังให้ฟื้นตัวจากการเสียชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวว่าหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือการสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพันธมิตร ที่สามารถช่วยคนดังคนนั้นกู้ภาพลักษณ์ให้กลับคืนมา เมื่อมีปัญหา จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม

นี่เป็นคำปรึกษาอันชาญฉลาด เพราะหัวใจของการจัดการวิกฤติทุกชนิดคือการรับรู้ว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง เรื่องบางเรื่องก็ใหญ่เกินตัว ภูเขาบางลูกก็สูงเกินไป ในวิกฤติของเรา จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องได้รับความช่วยเหลือ ด้วยเหตุนี้เราจึงวางใจได้เมื่อรู้ว่าเรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุด

กษัตริย์ดาวิดรู้เรื่องพันธมิตรผู้นี้ดี ในสดุดี 18:6 ท่านยืนยันว่า “ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์ พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า และเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกรรณของพระองค์” ไม่มีความช่วยเหลือใดยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า พระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถพาเราผ่านความยากลำบากและวิกฤติของชีวิตได้ และพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทรงละหรือทอดทิ้งเราเลย (ฮบ.13:5)

เมื่อเกิดวิกฤติ เราไม่จำเป็นต้องโดดเดี่ยว เรามีความช่วยเหลือที่เหมาะสม เราวางใจได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรารู้จัก จงพึ่งพาพระองค์ – BC

ความหวังยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเบื้องล่างนี้คือ การได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเบื้องบน

Tags: ,

One Response

  1. Pingback: Resident Evil: Afterlife – Mana Society by มานาประจำวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง