สั่งให้รัก

วันที่ 9-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

นี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือว่า ให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และให้เรารักซึ่งกันและกัน ตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เรา – 1 ยอห์น 3:23

อ่าน: 1 ยอห์น 3:16-24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 6-7, 2 โครินธ์ 2

เนื่องจากลูกๆ ที่โตเป็นผู้ใหญ่ละเลยหน้าที่ของลูก พ่อแม่สูงอายุในสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องแสวงหาความช่วยเหลือด้านการเงินจากองค์กรการกุศลและหน่วยงานรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งพูดถึงภาวะที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นี้ว่า “เราไม่สามารถออกกฎหมายให้คนรักกันได้”

แต่ในพระคัมภีร์ ความรักเป็นคำสั่ง โมเสสกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน” (ฉธบ.30:16) และพระเยซูตรัสว่า พระมหาบัญชาคือ “พวกท่านจงรักพระเจ้า” (มก.12:30)

หากเรารักซึ่งกันและกัน เรากำลังแสดงออกว่าเรารักพระเจ้า

พระเจ้ามาสั่งให้เรารักได้อย่างไร? เพราะพระองค์สำแดงความรักยิ่งใหญ่ที่ไม้กางเขน จึงทรงมีสิทธิ์สั่งเราได้ ยอห์นบันทึกว่า “ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย.. และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือว่า ให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ และให้เรารักซึ่งกันและกัน…” (1 ยน.3:16, 23)

เราจะเชื่อฟังคำสั่งเรื่องความรักของพระเจ้าเมื่อใดได้บ้าง? ให้เกียรติบิดามารดาโดยดูแลเลี้ยงดูพวกท่าน ช่วยเหลือเพื่อนที่เจ็บป่วย ใช้คำพูดสุภาพและมีเมตตากับคนที่ไม่น่ารัก

ข้าแต่พระเป็นเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย ขอโปรดช่วยเราสำแดงความรักแก่ผู้อื่นด้วยเถิด – CPH

หากเรารักซึ่งกันและกัน เรากำลังแสดงออกว่าเรารักพระเจ้า

นี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือว่า ให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และให้เรารักซึ่งกันและกัน ตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เรา – 1 ยอห์น 3:23

อ่าน: 1 ยอห์น 3:16-24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 6-7; 2 โครินธ์ 2

เนื่องจากลูกๆ ที่โตเป็นผู้ใหญ่ละเลยหน้าที่ของลูก พ่อแม่สูงอายุในสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องแสวงหาความช่วยเหลือด้านการเงินจากองค์กรการกุศลและหน่วยงานรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งพูดถึงภาวะที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นี้ว่า “เราไม่สามารถออกกฎหมายให้คนรักกันได้”

แต่ในพระคัมภีร์ ความรักเป็นคำสั่ง โมเสสกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน” (ฉธบ.30:16) และพระเยซูตรัสว่า พระมหาบัญชาคือ “พวกท่านจงรักพระเจ้า” (มก.12:30)

พระเจ้ามาสั่งให้เรารักได้อย่างไร? เพราะพระองค์สำแดงความรักยิ่งใหญ่ที่ไม้กางเขน จึงทรงมีสิทธิ์สั่งเราได้ ยอห์นบันทึกว่า “ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย.. และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือว่า ให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ และให้เรารักซึ่งกันและกัน…” (1 ยน.3:16, 23)

เราจะเชื่อฟังคำสั่งเรื่องความรักของพระเจ้าเมื่อใดได้บ้าง? ให้เกียรติบิดามารดาโดยดูแลเลี้ยงดูพวกท่าน ช่วยเหลือเพื่อนที่เจ็บป่วย ใช้คำพูดสุภาพและมีเมตตากับคนที่ไม่น่ารัก

ข้าแต่พระเป็นเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย ขอโปรดช่วยเราสำแดงความรักแก่ผู้อื่นด้วยเถิด – CPH

หากเรารักซึ่งกันและกัน เรากำลังแสดงออกว่าเรารักพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง