ระบบนำร่อง

วันที่ 21-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล – ยอห์น 16:13

อ่าน: อิสยาห์ 30:15-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 7-9, 2 โครินธ์ 13

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่านักบินนำเครื่องบินออกจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งได้อย่างไร ส่วนมาก พวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า วีโออาร์ ซึ่งย่อจากคำภาษาอังกฤษที่หมายความว่า ความถี่วิทยุที่ใช้ในกิจการวิทยุนำทางการบิน ซึ่งเป็นระบบนำทางที่คิดค้นขึ้นเมื่อต้นทศวรรษที่ 1950 ทุกวันนี้ระบบนี้ยังคงถูกใช้กันอยู่ นักบินจะตั้งเส้นทางการบินบนหน้าปัด และหากเครื่องบินเบี่ยงออกจากเส้นทางที่ตั้งไว้ เครื่องมือจะแสดงให้นักบินเห็นว่าขณะนี้เครื่องบินกำลังออกนอกเส้นทาง เพื่อที่นักบินจะทำการแก้ไขให้เครื่องบินกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่ง

ชนชาติอิสราเอลในสมัยของอิสยาห์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบนำร่องวีโออาร์ที่เชื่อถือได้ และพระเจ้าต้องการที่จะเป็นระบบนั้นให้กับพวกเขา ซึ่งแม้พระเจ้าจะเตือนพวกเขาแล้ว พวกเขายังเลือกที่จะเข้าพวกกับอียิปต์ (อสย. 30:1-2) กระนั้น พระเจ้าก็ทรงสัญญาด้วยพระกรุณาว่าวันหนึ่ง พระองค์จะทรงเป็นผู้นำทางของพวกเขา “และเมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้าย หูของเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลังเจ้าว่า “นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้”” (ข้อ 21)

ทุกวันนี้ คริสเตียนมีระบบนำร่องอยู่ภายในตัว พระเยซูได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในเรา ให้ “นำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยน.16:13) หากคุณต้องการรู้ทิศทางการดำเนินชีวิต จงอย่าพึ่งพาวิธีของตนเอง แต่จงใช้ระบบนำร่องของพระเจ้า พระองค์จะทรงนำคุณไปในทางที่ถูกต้อง – CPH

พระวิญญาณทรงเป็นระบบนำร่องของเรา

เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล – ยอห์น 16:13

อ่าน: อิสยาห์ 30:15-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 7-9; 2 โครินธ์ 13

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่านักบินนำเครื่องบินออกจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งได้อย่างไร ส่วนมาก พวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า วีโออาร์ ซึ่งย่อจากคำภาษาอังกฤษที่หมายความว่า ความถี่วิทยุที่ใช้ในกิจการวิทยุนำทางการบิน ซึ่งเป็นระบบนำทางที่คิดค้นขึ้นเมื่อต้นทศวรรษที่ 1950 ทุกวันนี้ระบบนี้ยังคงถูกใช้กันอยู่ นักบินจะตั้งเส้นทางการบินบนหน้าปัด และหากเครื่องบินเบี่ยงออกจากเส้นทางที่ตั้งไว้ เครื่องมือจะแสดงให้นักบินเห็นว่าขณะนี้เครื่องบินกำลังออกนอกเส้นทาง เพื่อที่นักบินจะทำการแก้ไขให้เครื่องบินกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่ง

ชนชาติอิสราเอลในสมัยของอิสยาห์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบนำร่องวีโออาร์ที่เชื่อถือได้ และพระเจ้าต้องการที่จะเป็นระบบนั้นให้กับพวกเขา ซึ่งแม้พระเจ้าจะเตือนพวกเขาแล้ว พวกเขายังเลือกที่จะเข้าพวกกับอียิปต์ (อสย. 30:1-2) กระนั้น พระเจ้าก็ทรงสัญญาด้วยพระกรุณาว่าวันหนึ่ง พระองค์จะทรงเป็นผู้นำทางของพวกเขา “และเมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้าย หูของเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลังเจ้าว่า “นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้”” (ข้อ 21)

ทุกวันนี้ คริสเตียนมีระบบนำร่องอยู่ภายในตัว พระเยซูได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในเรา ให้ “นำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยน.16:13) หากคุณต้องการรู้ทิศทางการดำเนินชีวิต จงอย่าพึ่งพาวิธีของตนเอง แต่จงใช้ระบบนำร่องของพระเจ้า พระองค์จะทรงนำคุณไปในทางที่ถูกต้อง – CPH

พระวิญญาณทรงเป็นระบบนำร่องของเรา

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง