พระคุณแท้

วันที่ 15-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆมาถึงท่านทั้งหลาย…เตือนสติและเป็นพยานแก่ท่านทั้งหลายว่า พระคุณนั้นเป็นพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้าจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณนั้น- 1 เปโตร 5:12

อ่าน: 1 เปโตร 1:3-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 22-24, 2 โครินธ์ 8

สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดที่แขวนอยู่บนผนังในสำนักงานของผมคือ ใบรับรอง มันเป็นใบรับรองที่มีสัญลักษณ์รูปกระสวยอวกาศ ที่นาวาอากาศโทเร็กซ์ วาลเฮ็ม ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ ได้ร่วมเดินทางไปกับกระสวยอวกาศในเที่ยวบินที่ 110 ในเดือนเมษายน 2002 และได้นำเอาบทเฝ้าเดี่ยวมานาประจำวันตอน “เห็นพระสิริของพระเจ้า” ไปด้วย เขาส่งใบรับรองนี้มายืนยันกับผมว่าบทเฝ้าเดี่ยวนี้ได้เดินทางออกนอกโลกแล้วจริงๆ

เขาส่งใบรับรองนี้มายืนยันกับผมว่าบทเฝ้าเดี่ยวนี้ได้เดินทางออกนอกโลกแล้วจริงๆ

บางครั้งเราก็จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองเช่นนี้ด้วย ถ้าผมจะบอกกับคนอื่นว่า “บทความนี้เคยบินขึ้นไปกับกระสวยอวกาศมาแล้ว” เขาก็อาจไม่เชื่อเพราะผมไม่มีหลักฐาน แต่เมื่อวาลเฮ็มส่งใบรับรองนี้มา จึงทำให้ผมมีหลักฐานยืนยันคนอื่นได้

ใน 1 เปโตร ซีโมนเปโตรได้ให้ใบรับรองยืนยันสิ่งที่ท่านบันทึกไว้เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า ในบทที่ 5 ท่านเขียนว่า “ข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆ มาถึงท่านทั้งหลาย…เตือนสติและเป็นพยานแก่ท่านทั้งหลายว่า พระคุณนั้นเป็นพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้า” (ข้อ 12) ท่านได้ยืนยันว่าสิ่งมากมายที่บันทึกไว้ใน 1 เปโตร ทั้งที่เกี่ยวกับความหวัง ความกล้าหาญ หรือแม้แต่การทนทุกข์ทรมานนั้น ล้วนเป็นเรื่องจริงและสำแดงให้เห็นพระคุณของพระเจ้า

คุณกำลังมองหาหลักฐานยืนยันพระคุณของพระเจ้าอยู่หรือ? อ่าน 1 เปโตร แล้วมั่นใจเถิดว่า คำสอนนั้นเป็นของจริง – JDB

การเชื่อวางใจในพระเจ้า คือการไว้วางใจในพระคำอันบริสุทธิ์ของพระองค์

ข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆมาถึงท่านทั้งหลาย…เตือนสติและเป็นพยานแก่ท่านทั้งหลายว่า พระคุณนั้นเป็นพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้าจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณนั้น- 1 เปโตร 5:12

อ่าน: 1 เปโตร 1:3-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 22-24; 2 โครินธ์ 8

สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดที่แขวนอยู่บนผนังในสำนักงานของผมคือ ใบรับรอง มันเป็นใบรับรองที่มีสัญลักษณ์รูปกระสวยอวกาศ ที่นาวาอากาศโทเร็กซ์ วาลเฮ็ม ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ ได้ร่วมเดินทางไปกับกระสวยอวกาศในเที่ยวบินที่ 110 ในเดือนเมษายน 2002 และได้นำเอาบทเฝ้าเดี่ยวมานาประจำวันตอน “เห็นพระสิริของพระเจ้า” ไปด้วย เขาส่งใบรับรองนี้มายืนยันกับผมว่าบทเฝ้าเดี่ยวนี้ได้เดินทางออกนอกโลกแล้วจริงๆ

บางครั้งเราก็จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองเช่นนี้ด้วย ถ้าผมจะบอกกับคนอื่นว่า “บทความนี้เคยบินขึ้นไปกับกระสวยอวกาศมาแล้ว” เขาก็อาจไม่เชื่อเพราะผมไม่มีหลักฐาน แต่เมื่อวาลเฮ็มส่งใบรับรองนี้มา จึงทำให้ผมมีหลักฐานยืนยันคนอื่นได้

ใน 1 เปโตร ซีโมนเปโตรได้ให้ใบรับรองยืนยันสิ่งที่ท่านบันทึกไว้เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า ในบทที่ 5 ท่านเขียนว่า “ข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆ มาถึงท่านทั้งหลาย…เตือนสติและเป็นพยานแก่ท่านทั้งหลายว่า พระคุณนั้นเป็นพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้า” (ข้อ 12) ท่านได้ยืนยันว่าสิ่งมากมายที่บันทึกไว้ใน 1 เปโตร ทั้งที่เกี่ยวกับความหวัง ความกล้าหาญ หรือแม้แต่การทนทุกข์ทรมานนั้น ล้วนเป็นเรื่องจริงและสำแดงให้เห็นพระคุณของพระเจ้า

คุณกำลังมองหาหลักฐานยืนยันพระคุณของพระเจ้าอยู่หรือ? อ่าน 1 เปโตร แล้วมั่นใจเถิดว่า คำสอนนั้นเป็นของจริง – JD

การเชื่อวางใจในพระเจ้า คือการไว้วางใจในพระคำอันบริสุทธิ์ของพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง