บุคคลแห่งพระคัมภีร์

วันที่ 1-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา – ยอห์น 5:39

อ่าน: ยอห์น 5:31-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 135-136, 1 โครินธ์ 12

ในการประชุมสัมมนาของผู้นำคริสตจักร ณ มหาวิทยาลัยซีแอทเทิล แปซิฟิก ศิษยาภิบาลผู้มีชื่อเสียง เอิร์ล พาล์เมอร์ หวนคิดถึงประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการสอนและการเทศนาของเขามาตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

สมัยเป็นนักศึกษาพระคริสตธรรม เขาได้นำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์และหนุนใจ ให้ผู้ร่วมกลุ่มใคร่ครวญพระคำของพระเจ้า เขาบอกว่า “ผมเชื่อว่าถ้าผมสามารถทำให้ใครสักคนอ่านพระวจนะได้ ไม่ช้าก็เร็ว พระวจนะนั้นจะเอาชนะใจของเขา และจะนำทางเขาไปถึงแก่นแท้แห่ง พระวจนะ คือ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ่และเมื่อพระเยซูได้ใจของเขาแล้ว ความเชื่อก็อยู่แค่เอื้อม”

“ผมเชื่อว่าถ้าผมสามารถทำให้ใครสักคนอ่านพระวจนะได้ ไม่ช้าก็เร็ว พระวจนะนั้นจะเอาชนะใจของเขา

พระเยซูตรัสกับพวกผู้นำศาสนาที่คุ้นเคยกับพันธสัญญาเดิมแต่กลับเป็นปรปักษ์กับพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต” (ยน.5:39-40)

เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เราต้องเปิดใจและใฝ่รู้ เมื่อเราพบว่าพระเยซู ทรงเป็นศูนย์กลางของพระวจนะทั้งเล่มแล้ว ก็ถึงคราวที่เราจะต้องตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างไร

ความสุขยิ่งใหญ่จะเป็นของทุกคนที่เปิดใจและได้พบชีวิตในพระคริสต์ – DCM

พระวจนะที่ถูกเขียนไว้ จะนำเราไปถึงพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระวจนะแห่งชีวิต

ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา – ยอห์น 5:39

อ่าน: ยอห์น 5:31-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 135-136; 1 โครินธ์ 12

ในการประชุมสัมมนาของผู้นำคริสตจักร ณ มหาวิทยาลัยซีแอทเทิล แปซิฟิก ศิษยาภิบาลผู้มีชื่อเสียง เอิร์ล พาล์เมอร์ หวนคิดถึงประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการสอนและการเทศนาของเขามาตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

สมัยเป็นนักศึกษาพระคริสตธรรม เขาได้นำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์และหนุนใจ ให้ผู้ร่วมกลุ่มใคร่ครวญพระคำของพระเจ้า เขาบอกว่า “ผมเชื่อว่าถ้าผมสามารถทำให้ใครสักคนอ่านพระวจนะได้ ไม่ช้าก็เร็ว พระวจนะนั้นจะเอาชนะใจของเขา และจะนำทางเขาไปถึงแก่นแท้แห่ง พระวจนะ คือ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ่และเมื่อพระเยซูได้ใจของเขาแล้ว ความเชื่อก็อยู่แค่เอื้อม”

พระเยซูตรัสกับพวกผู้นำศาสนาที่คุ้นเคยกับพันธสัญญาเดิมแต่กลับเป็นปรปักษ์กับพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต” (ยน.5:39-40)

เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เราต้องเปิดใจและใฝ่รู้ เมื่อเราพบว่าพระเยซู ทรงเป็นศูนย์กลางของพระวจนะทั้งเล่มแล้ว ก็ถึงคราวที่เราจะต้องตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างไร

ความสุขยิ่งใหญ่จะเป็นของทุกคนที่เปิดใจและได้พบชีวิตในพระคริสต์ – DCM

พระวจนะที่ถูกเขียนไว้ จะนำเราไปถึงพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระวจนะแห่งชีวิต

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง