การทรงสร้างแบบพระคัมภีร์ใหม่

วันที่ 28-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก – เอเฟซัส 1:4

อ่าน: เอเฟซัส 1:3-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 5-6, เอเฟซัส 1

เมื่อเราคิดถึงความน่าพิศวงของการทรงสร้างโลก เรามักจะคิดถึงสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิม ที่พระเจ้าให้เกิดจักรวาล โลก และทุกสิ่งในโลกด้วยคำตรัสของพระองค์

น่าจะดีหากเราจะลองค้นคว้าในพระคัมภีร์ใหม่ว่ามีการพูดถึงการทรงสร้างไว้ว่าอย่างไรบ้าง ให้เรามาดูข้อพระธรรมสำคัญต่อไปนี้

“เราจะอ้าปากกล่าวคำอุปมา เราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เดิมสร้างโลก” (มธ. 13:35) พระเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งที่พระองค์ปิดซ่อนไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก

“ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก” (มธ.25:34) ก่อนที่โลกจะถูกสร้าง พระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ละคน และทรงรู้อนาคตของเรา

“พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก” (อฟ.1:4) ก่อนที่พระเจ้าจะทรงเริ่มสร้างโลก พระองค์ทรงรู้ว่าใครจะได้เป็นลูกของพระองค์บ้าง

พระธรรมสามข้อจากพระคัมภีร์ใหม่นี้ ทำให้เราอุ่นใจกับความจริงที่ว่า พระเจ้าทรงรู้จักเราและรู้ความล้ำลึกนิรันดร์เกี่ยวกับเรา และสิ่งเหล่านี้ บ่งชี้ไปยังการทรงสร้างมนุษยชาติที่อธิบายไว้ในพระธรรมปฐมกาล เราจะทำอะไรได้ นอกจากก้มศีรษะของเราลงต่อพระองค์ผู้ทรงพระปัญญาและปรีชาสามารถเป็นนิรันดร์และไร้ซึ่งขีดจำกัด การทรงสร้างในแบบพระคัมภีร์ใหม่ก็ยังคงเป็นเหตุผลที่เราจะมอบคำสรรเสริญแด่พระเจ้าได้ – JDB

เราแต่ละคนเป็นผลงานชิ้นพิเศษจากการออกแบบด้วยความรักของพระเจ้า

พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก – เอเฟซัส 1:4

อ่าน: เอเฟซัส 1:3-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 5-6; เอเฟซัส 1

เมื่อเราคิดถึงความน่าพิศวงของการทรงสร้างโลก เรามักจะคิดถึงสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิม ที่พระเจ้าให้เกิดจักรวาล โลก และทุกสิ่งในโลกด้วยคำตรัสของพระองค์

น่าจะดีหากเราจะลองค้นคว้าในพระคัมภีร์ใหม่ว่ามีการพูดถึงการทรงสร้างไว้ว่าอย่างไรบ้าง ให้เรามาดูข้อพระธรรมสำคัญต่อไปนี้

“เราจะอ้าปากกล่าวคำอุปมา เราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เดิมสร้างโลก” (มธ. 13:35) พระเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งที่พระองค์ปิดซ่อนไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก

“ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก” (มธ.25:34) ก่อนที่โลกจะถูกสร้าง พระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ละคน และทรงรู้อนาคตของเรา

“พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก” (อฟ.1:4) ก่อนที่พระเจ้าจะทรงเริ่มสร้างโลก พระองค์ทรงรู้ว่าใครจะได้เป็นลูกของพระองค์บ้าง

พระธรรมสามข้อจากพระคัมภีร์ใหม่นี้ ทำให้เราอุ่นใจกับความจริงที่ว่า พระเจ้าทรงรู้จักเราและรู้ความล้ำลึกนิรันดร์เกี่ยวกับเรา และสิ่งเหล่านี้ บ่งชี้ไปยังการทรงสร้างมนุษยชาติที่อธิบายไว้ในพระธรรมปฐมกาล เราจะทำอะไรได้ นอกจากก้มศีรษะของเราลงต่อพระองค์ผู้ทรงพระปัญญาและปรีชาสามารถเป็นนิรันดร์และไร้ซึ่งขีดจำกัด การทรงสร้างในแบบพระคัมภีร์ใหม่ก็ยังคงเป็นเหตุผลที่เราจะมอบคำสรรเสริญแด่พระเจ้าได้ – JDB

เราแต่ละคนเป็นผลงานชิ้นพิเศษจากการออกแบบด้วยความรักของพระเจ้า

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง