ไวรัสบาป

วันที่ 3-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรม – โรม 6:18

อ่าน: โรม 6:14-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 63-65, โรม 6

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาด ทำให้คนทั้งโลกหันมาสนใจเชื้อไวรัส เชื้อไวรัสเป็น สิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นและจะ ทำลายสิ่งที่มันเข้าไปอาศัยอยู่ ในบางกรณี ไวรัสสามารถเข้าไปฝังตัวโดยที่ผู้ถูกอาศัยไม่รู้ตัวนานนับปี และระหว่างนั้น มันสามารถสร้างความเสียหายให้แพร่ไปขนาดที่เราคิดไม่ถึง ถ้าเราเอามันออกมา มันจะหยุดเติบโตชั่วขณะ หรือไม่ก็ตาย

ในทำนองเดียวกัน บาปก็ต้องการที่ที่มันจะเข้าไปอาศัยลำพังตัวมันเอง เช่น ความเย่อหยิ่ง ความโลภ ความโกรธ และความเห็นแก่ตัวนั้น เป็นเพียงแค่คำศัพท์ แต่เมื่อมันมีอำนาจเหนือมนุษย์ที่มันเข้าไปฝังตัวอยู่ มันจะเริ่มทำลายล้างตราบที่ผู้ถูกอาศัยยังมีชีวิตอยู่

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสละพระชนม์บนกางเขนของพระเยซูคริสต์ที่ทำให้คริสเตียน “พ้นจากบาป” (รม.6:18) แม้เราจะยังคงทำบาป แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราจะช่วยให้เราสามารถต้าน “ไวรัสบาป” ซึ่งเป็นความต้องการของเนื้อหนังได้ (กท.5:16) อัครทูตยอห์นกล่าวว่า “ผู้ที่บังเกิดในครอบครัวของพระเจ้าจะไม่กระทำบาปจนเป็นนิสัย เพราะชีวิตของพระเจ้าอยู่ในพวกเขา” (1 ยน.3:9) เวลานี้เราดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และวันหนึ่งเราจะยืน “อยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ ให้ปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดี” (ยด.24)

วันนี้ขณะที่คุณกำลังจะก้าวออกไปในโลก ซึ่งเต็มไปด้วยเชื้อ “ไวรัสบาป” คุณรู้สึกโล่งใจขึ้นบ้างหรือไม่ เมื่อได้รู้เช่นนี้ – CPH

บาปเป็นเชื้อโรค พระคริสต์เป็นยารักษา

เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรม – โรม 6:18

อ่าน: โรม 6:14-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 63-65; โรม 6

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาด ทำให้คนทั้งโลกหันมาสนใจเชื้อไวรัส เชื้อไวรัสเป็น สิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นและจะ ทำลายสิ่งที่มันเข้าไปอาศัยอยู่ ในบางกรณี ไวรัสสามารถเข้าไปฝังตัวโดยที่ผู้ถูกอาศัยไม่รู้ตัวนานนับปี และระหว่างนั้น มันสามารถสร้างความเสียหายให้แพร่ไปขนาดที่เราคิดไม่ถึง ถ้าเราเอามันออกมา มันจะหยุดเติบโตชั่วขณะ หรือไม่ก็ตาย

ในทำนองเดียวกัน บาปก็ต้องการที่ที่มันจะเข้าไปอาศัยลำพังตัวมันเอง เช่น ความเย่อหยิ่ง ความโลภ ความโกรธ และความเห็นแก่ตัวนั้น เป็นเพียงแค่คำศัพท์ แต่เมื่อมันมีอำนาจเหนือมนุษย์ที่มันเข้าไปฝังตัวอยู่ มันจะเริ่มทำลายล้างตราบที่ผู้ถูกอาศัยยังมีชีวิตอยู่

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสละพระชนม์บนกางเขนของพระเยซูคริสต์ที่ทำให้คริสเตียน “พ้นจากบาป” (รม.6:18) แม้เราจะยังคงทำบาป แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราจะช่วยให้เราสามารถต้าน “ไวรัสบาป” ซึ่งเป็นความต้องการของเนื้อหนังได้ (กท.5:16) อัครทูตยอห์นกล่าวว่า “ผู้ที่บังเกิดในครอบครัวของพระเจ้าจะไม่กระทำบาปจนเป็นนิสัย เพราะชีวิตของพระเจ้าอยู่ในพวกเขา” (1 ยน.3:9) เวลานี้เราดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และวันหนึ่งเราจะยืน “อยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ ให้ปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดี” (ยด.24)

วันนี้ขณะที่คุณกำลังจะก้าวออกไปในโลก ซึ่งเต็มไปด้วยเชื้อ “ไวรัสบาป” คุณรู้สึกโล่งใจขึ้นบ้างหรือไม่ เมื่อได้รู้เช่นนี้ – CPH

บาปเป็นเชื้อโรค พระคริสต์เป็นยารักษา

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง