ทรงทราบอยู่แล้ว

วันที่ 2-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

อย่าทำเหมือนเขาเลย เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว – มัทธิว 6:8

อ่าน: มัทธิว 6:5-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 60-62 โรม 5

เพื่อนของผมที่เป็นนักบินพาณิชย์เล่าให้ฟังถึงปัญหาร้ายแรงของเครื่องยนต์ที่เขาประสบระหว่างการบินครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ ระหว่างที่เครื่องขัดข้อง สัญญาณไฟในห้องนักบินกระพริบเตือน เขาต้องพยายามประคองเครื่องเอาไว้จนกระทั่งสามารถนำเครื่องลงจอดที่สนามบินปลายทางได้อย่างปลอดภัย

ทันทีที่เครื่องแตะพื้น เขารีบตรงไปหาช่างซ่อมบำรุงเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบ แต่เขาต้องรู้สึกประหลาดใจเมื่อช่างบอกว่า “เรารู้ปัญหาแล้ว และกำลังจะซ่อมให้ เพราะตอนที่สัญญาณเตือนในห้องนักบิน สัญญาณอิเล็คทรอนิคเดียว กันนี้ก็ส่งมาที่เราโดยอัตโนมัติด้วย”

ขณะที่ฟังเขาเล่า ผมอดไม่ได้ที่จะคิดว่าพระเยซูตรัสถึงพระบิดาในสวรรค์ว่า “พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว” (มธ.6:8) ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่เชื่อว่าต้องพูด “ซ้ำซาก…เพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ พระจึงจะทรงโปรดฟัง” (ข้อ 7) แต่พระเยซูเชื่อในความรอบรู้และความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อบุตรของพระองค์

พระเจ้าทรงทราบความต้องการของเรา แต่พระองค์ก็ยังปรารถนาให้เราแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจของเรากับพระองค์ พระองค์พร้อมที่จะฟังคำอธิษฐานและซ่อมแซมชีวิตที่แตกหักของเรา โดยพึ่งพาพระคุณของพระองค์ – BC

คำอธิษฐานเป็นเสียงแห่งความเชื่อ
และความไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงทราบและทรงห่วงใย

อย่าทำเหมือนเขาเลย เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว – มัทธิว 6:8

อ่าน: มัทธิว 6:5-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 60-62; โรม 5

เพื่อนของผมที่เป็นนักบินพาณิชย์เล่าให้ฟังถึงปัญหาร้ายแรงของเครื่องยนต์ที่เขาประสบระหว่างการบินครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ ระหว่างที่เครื่องขัดข้อง สัญญาณไฟในห้องนักบินกระพริบเตือน เขาต้องพยายามประคองเครื่องเอาไว้จนกระทั่งสามารถนำเครื่องลงจอดที่สนามบินปลายทางได้อย่างปลอดภัย

ทันทีที่เครื่องแตะพื้น เขารีบตรงไปหาช่างซ่อมบำรุงเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบ แต่เขาต้องรู้สึกประหลาดใจเมื่อช่างบอกว่า “เรารู้ปัญหาแล้ว และกำลังจะซ่อมให้ เพราะตอนที่สัญญาณเตือนในห้องนักบิน สัญญาณอิเล็คทรอนิคเดียว กันนี้ก็ส่งมาที่เราโดยอัตโนมัติด้วย”

ขณะที่ฟังเขาเล่า ผมอดไม่ได้ที่จะคิดว่าพระเยซูตรัสถึงพระบิดาในสวรรค์ว่า “พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว” (มธ.6:8) ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่เชื่อว่าต้องพูด “ซ้ำซาก…เพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ พระจึงจะทรงโปรดฟัง” (ข้อ 7) แต่พระเยซูเชื่อในความรอบรู้และความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อบุตรของพระองค์

พระเจ้าทรงทราบความต้องการของเรา แต่พระองค์ก็ยังปรารถนาให้เราแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจของเรากับพระองค์ พระองค์พร้อมที่จะฟังคำอธิษฐานและซ่อมแซมชีวิตที่แตกหักของเรา โดยพึ่งพาพระคุณของพระองค์ – BC

คำอธิษฐานเป็นเสียงแห่งความเชื่อ และความไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงทราบและทรงห่วงใย

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง