เสรีภาพแท้

วันที่ 4-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท – กาลาเทีย 5:1

อ่าน: กาลาเทีย 4:21-5:1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 28-29, กิจการ 13:1-25

ในปี 1776 อาณานิคมของอังกฤษ 13 แห่งในทวีปอเมริกาเหนือได้ประท้วงกฎหมายที่กษัตริยอังกฤษใช้บังคับพวกเขา และพวกเขาได้ต่อสู้จนกระทั่งได้ก่อตั้งประเทศใหม่ขึ้น ต่อมาไม่นานประเทศใหม่นี้ ได้ร่างเอกสารสำคัญที่รู้จักกันดีในปัจจุบันว่า คำประกาศอิสรภาพ

เมื่อเกือบ 2000 ปีก่อน องค์พระเยซูตรัสบนไม้กางเขนว่า “สำเร็จแล้ว” เพื่อประกาศ “อิสรภาพ” ของผู้ที่เชื่อในพระองค์ มนุษยชาติต่างตกอยู่ใต้อำนาจของบาปและความตาย แต่พระคริสต์ผู้ปราศจากบาป ได้รับโทษบนกางเขนและตายแทนเรา การที่พระองค์ทรงกระทำตามพระบัญชาอันชอบธรรมของพระเจ้า พระองค์จึงได้ทรงปลดปล่อยผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ทุกคนสู่ชีวิตนิรันดร์

เปาโลบันทึกว่า “พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเรา” (กท.3:13) โรมบทที่ 8 ยืนยันว่า “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” (ข้อ 1-2) กาลาเทีย 5:1 เรียกร้องทุกคนที่ได้รับการไถ่แล้วให้ “ตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย”

เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเสรีภาพที่เรามีในประเทศของเรา แต่ที่ดียิ่งกว่านั้นคือ ผู้เชื่อทั่วโลกสามารถยกย่องสรรเสริญพระองค์ได้ เพราะเสรีภาพที่มีในพระคริสต์ – RWD

เสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือเสรีภาพจากบาป

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง