พระคุณ พระเมตตาและสันติสุข

วันที่ 20-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า …ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่าน – สดุดี 103:1, 4

อ่าน: 2 ทิโมธี 1:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 26-28, กิจการ 22

คำว่าพระคุณ และสันติสุขอยู่ในคำทักทายในจดหมายทุกฉบับที่เปาโลเขียนถึงคริสตจักรต่างๆในพันธสัญญาใหม่ และในจดหมายที่ท่านเขียนถึงทิโมธี ยังมีคำว่า “พระเมตตา” ด้วย “ขอพระคุณและพระเมตตา และสันติสุขจาก พระบิดาเจ้า และพระเยซูคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิด” (2 ทธ.1:2)

พระคุณ คือสิ่งที่พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ประทาน ให้เราผู้เป็นคนบาปซึ่งไม่สมควรที่จะได้รับ ในกิจการ 17:25 เราได้รู้ว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจ และสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวง” ลมหายใจเข้าออกครั้งต่อๆไปก็เป็นของประทานจากพระเจ้าด้วย แม้ในยามที่มืดมนที่สุด พระเจ้าก็ประทานกำลังให้เราทนได้

พระเมตตา คือการที่พระเจ้าทรงยับยั้งสิ่งที่เราสมควรจะได้รับในบทเพลงคร่ำครวญ 3:22 บอก ว่า “ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด” แม้เราดื้อดึงเอาแต่ใจ พระเจ้าก็ยังทรงให้เวลาและช่วยให้เรากลับคืนสู่พระองค์

สันติสุข คือสิ่งที่พระเจ้านำมาสู่ประชากรของพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้” (ยน.14:27) แม้เมื่อเลวร้ายที่สุด ใจเราก็ยังสงบเพราะพระเจ้าของเราทรงควบคุมสถานการณ์อยู่

เราอุ่นใจได้ว่าตลอดชีวิตของเรา พระเจ้าจะประทานพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขที่จำเป็นให้ เพื่อเราจะอยู่เพื่อพระองค์ – AL

พระคุณของพระเจ้าไม่อาจวัดได้
พระเมตตาไม่สิ้นสุด และสันติสุขของพระองค์ก็สุดที่จะพรรณา

จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า …ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่าน – สดุดี 103:1, 4

อ่าน: 2 ทิโมธี 1:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 26-28; กิจการ 22

คำว่าพระคุณ และสันติสุขอยู่ในคำทักทายในจดหมายทุกฉบับที่เปาโลเขียนถึงคริสตจักรต่างๆในพันธสัญญาใหม่ และในจดหมายที่ท่านเขียนถึงทิโมธี ยังมีคำว่า “พระเมตตา” ด้วย “ขอพระคุณและพระเมตตา และสันติสุขจาก พระบิดาเจ้า และพระเยซูคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิด” (2 ทธ.1:2)

พระคุณ คือสิ่งที่พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ประทาน ให้เราผู้เป็นคนบาปซึ่งไม่สมควรที่จะได้รับ ในกิจการ 17:25 เราได้รู้ว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจ และสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวง” ลมหายใจเข้าออกครั้งต่อๆไปก็เป็นของประทานจากพระเจ้าด้วย แม้ในยามที่มืดมนที่สุด พระเจ้าก็ประทานกำลังให้เราทนได้

พระเมตตา คือการที่พระเจ้าทรงยับยั้งสิ่งที่เราสมควรจะได้รับในบทเพลงคร่ำครวญ 3:22 บอก ว่า “ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด” แม้เราดื้อดึงเอาแต่ใจ พระเจ้าก็ยังทรงให้เวลาและช่วยให้เรากลับคืนสู่พระองค์

สันติสุข คือสิ่งที่พระเจ้านำมาสู่ประชากรของพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้” (ยน.14:27) แม้เมื่อเลวร้ายที่สุด ใจเราก็ยังสงบเพราะพระเจ้าของเราทรงควบคุมสถานการณ์อยู่

เราอุ่นใจได้ว่าตลอดชีวิตของเรา พระเจ้าจะประทานพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขที่จำเป็นให้ เพื่อเราจะอยู่เพื่อพระองค์ – AL

พระคุณของพระเจ้าไม่อาจวัดได้ พระเมตตาไม่สิ้นสุด และสันติสุขของพระองค์ก็สุดที่จะพรรณา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง