อธิษฐานอยู่เสมอ

วันที่ 2-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ฉะนั้นบัดนี้ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขา เพื่อราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลก จะทราบว่าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียว – 2 พงศ์กษัตริย์ 19:19

อ่าน: 2 พงศ์กษัตริย์ 19:9-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี 2 พงศาวดาร 17-18 ยอห์น 13:1-20

สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ตัวอักษรย่อ ASAP หมายถึง “เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้” หรือ ทันที แต่สำหรับคริสเตียน อักษรย่อนี้อาจหมายถึง “จงอธิษฐานอยู่เสมอ” (Always Say A Prayer)

กษัตริย์เฮเซคียาห์เป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดพระองค์หนึ่งของยูดาห์ ทรงรื้อฟื้นการนมัสการพระเจ้าหลังจากการปกครองอันชั่วร้ายของ อาหัสพระราชบิดา (2 พกษ.18:3-4) แต่เมื่อ พระราชาแห่งอัสซีเรียยกมาต่อสู้กับยูดาห์ เฮเซคียาห์ได้สวามิภักดิ์และลอกเอาทองคำ จากพระนิเวศไปเอาใจพระองค์ (2 พกษ.18:13-16) แต่พระราชาแห่งอัสซีเรียก็ยังไม่พอใจ พระองค์กลับมารุกอีก เฮเซคียาห์เริ่มหันหาพระเจ้า และอธิษฐานว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก พระองค์แต่องค์เดียว ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขา เพื่อราชอาณาจักร ทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลก จะทราบว่าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียว” (2 พกษ.19:15-19) เมื่อเฮเซคียาห์อธิษฐาน พระเจ้าทรงตอบด้วยวิธีพิเศษและ ช่วยกู้ท่านจากศัตรู (2 พกษ.18:35-37)

คุณอาจเจอปัญหาที่ทำให้หมดหวัง ตกงาน ปัญหาครอบครัวหรือที่ทำงาน หรือปัญหาสุขภาพ เราสามารถวางปัญหาไว้กับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ได้ ดังนั้น ก่อนสิ่งอื่นใด จงอธิษฐานอยู่เสมอ – CPH

การอธิษฐาน ควรเป็นสิ่งแรกไม่ใช่สิ่งสุดท้าย

ฉะนั้นบัดนี้ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขา เพื่อราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลก จะทราบว่าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียว – 2 พงษ์กษัตริย์ 19:19

อ่าน: 2 พงษ์กษัตริย์ 19:9-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 17-18; ยอห์น 13:1-20

สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ตัวอักษรย่อ ASAP หมายถึง “เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้” หรือ ทันที แต่สำหรับคริสเตียน อักษรย่อนี้อาจหมายถึง “จงอธิษฐานอยู่เสมอ” (Always Say A Prayer)

กษัตริย์เฮเซคียาห์เป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดพระองค์หนึ่งของยูดาห์ ทรงรื้อฟื้นการนมัสการพระเจ้าหลังจากการปกครองอันชั่วร้ายของ อาหัสพระราชบิดา (2 พกษ.18:3-4) แต่เมื่อ พระราชาแห่งอัสซีเรียยกมาต่อสู้กับยูดาห์ เฮเซคียาห์ได้สวามิภักดิ์และลอกเอาทองคำ จากพระนิเวศไปเอาใจพระองค์ (ข้อ 13-16) แต่พระราชาแห่งอัสซีเรียก็ยังไม่พอใจ พระองค์กลับมารุกอีก เฮเซคียาห์เริ่มหันหาพระเจ้า และอธิษฐานว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก พระองค์แต่องค์เดียว ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขา เพื่อราชอาณาจักร ทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลก จะทราบว่าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียว” (19:15-19) เมื่อเฮเซคียาห์อธิษฐาน พระเจ้าทรงตอบด้วยวิธีพิเศษและ ช่วยกู้ท่านจากศัตรู (ข้อ 35-37)

คุณอาจเจอปัญหาที่ทำให้หมดหวัง ตกงาน ปัญหาครอบครัวหรือที่ทำงาน หรือปัญหาสุขภาพ เราสามารถวางปัญหาไว้กับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ได้ ดังนั้น ก่อนสิ่งอื่นใด จงอธิษฐานอยู่เสมอ – CPH

การอธิษฐาน ควรเป็นสิ่งแรกไม่ใช่สิ่งสุดท้าย

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง