หัวใจของเปาโล

วันที่ 29-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้า เสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย – ฟีลิปปี 1:20

อ่าน: ฟีลิปปี 1:12-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 14-16; กิจการ 9:22-43

คริสเตียนเล่าสืบต่อกันมาว่า ราวคศ. 67 เปาโลถูกตัดศีรษะและฝังไว้ที่กรุงโรม ในปี 2009 นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้คาร์บอนทดสอบค่าอายุจากชิ้นส่วนที่เชื่อว่าเป็นร่างของเปาโล แม้ว่าชิ้นส่วนกระดูกหลายชิ้นจะยืนยันว่ามาจากศตวรรษที่หนึ่งหรือสอง แต่ก็ยังไม่อาจระบุตัวตนได้แน่ชัด แต่ไม่ว่ากระดูกของเปาโลจะถูกฝังอยู่ที่ใด หัวใจของท่านยังคงอยู่ผ่านทางจดหมายของท่านในพันธสัญญาใหม่

ขณะที่เปาโลถูกจำคุกที่โรม ท่านได้เขียนถึงผู้ติดตามพระเยซูในเมืองฟีลิปปี เกี่ยวกับจุดมุ่ง หมายในชีวิตของท่าน ท่านกล่าวด้วย “ความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” (ฟป.1:20-21)

ถ้อยคำของเปาโลที่เราอ่านในวันนี้ ท้าทายให้เราสำรวจหัวใจของเราว่า เราร้อนรนในพระเยซูคริสต์เหมือนเปาโลหรือไม่? เป้าหมายของเราคือการถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกวันของชีวิตหรือไม่?

เมื่อเราจากโลกนี้ไปนานแล้ว ผู้คนที่รู้จักเราจะยังจดจำหัวใจของเรา ขอให้เราเป็นเหมือนเปาโล ที่ได้มอบมรดกแห่งความหวัง และการหนุนน้ำใจ โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง – DCM

เราคือ “จดหมายรับรอง” ของพระคริสต์ ให้กับทุกคนที่อ่านชีวิตของเรา

แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้า เสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย – ฟีลิปปี 1:20

อ่าน: ฟีลิปปี 1:12-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 14-16; กิจการ 9:22-43

คริสเตียนเล่าสืบต่อกันมาว่า ราวคศ. 67 เปาโลถูกตัดศีรษะและฝังไว้ที่กรุงโรม ในปี 2009 นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้คาร์บอนทดสอบค่าอายุจากชิ้นส่วนที่เชื่อว่าเป็นร่างของเปาโล แม้ว่าชิ้นส่วนกระดูกหลายชิ้นจะยืนยันว่ามาจากศตวรรษที่หนึ่งหรือสอง แต่ก็ยังไม่อาจระบุตัวตนได้แน่ชัด แต่ไม่ว่ากระดูกของเปาโลจะถูกฝังอยู่ที่ใด หัวใจของท่านยังคงอยู่ผ่านทางจดหมายของท่านในพันธสัญญาใหม่

ขณะที่เปาโลถูกจำคุกที่โรม ท่านได้เขียนถึงผู้ติดตามพระเยซูในเมืองฟีลิปปี เกี่ยวกับจุดมุ่ง หมายในชีวิตของท่าน ท่านกล่าวด้วย “ความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” (ฟป.1:20-21)

ถ้อยคำของเปาโลที่เราอ่านในวันนี้ ท้าทายให้เราสำรวจหัวใจของเราว่า เราร้อนรนในพระเยซูคริสต์เหมือนเปาโลหรือไม่? เป้าหมายของเราคือการถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกวันของชีวิตหรือไม่?

เมื่อเราจากโลกนี้ไปนานแล้ว ผู้คนที่รู้จักเราจะยังจดจำหัวใจของเรา ขอให้เราเป็นเหมือนเปาโล ที่ได้มอบมรดกแห่งความหวัง และการหนุนน้ำใจ โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง – DCM

เราคือ “จดหมายรับรอง” ของพระคริสต์ ให้กับทุกคนที่อ่านชีวิตของเรา

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง