มีอะไรที่มั่นคง?

วันที่ 18-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก จงกำชับเขาอย่าใหมีมานะทิฐิ หรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง แต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ง – 1 ทิโมธี 6:17

อ่าน: 1 ทิโมธี 6:6-10, 1 ทิโมธี 6:17-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 10-11, กิจการ 4:1-22

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลกปี 2008 แม่ม่ายคนหนึ่งต้องสูญเสียรายได้ไปหนึ่งในสาม เพราะธนาคารที่เธอมีหุ้นอยู่ล้มละลาย ทำให้เธอไม่ได้เงินปันผลอีกต่อไป วารสารวอลล์สตรีท ตีพิมพ์คำพูดทั้งน้ำตาของเธอ เช่นเดียวกับความรู้สึกของคนอีกมากมายที่ได้รับผลกระทบแบบนี้ว่า “คุณอาจเคยคิดว่า ‘สิ่งนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้’ ยังมีอะไรที่มั่นคงอีก”

ช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและยากลำบาก้กระตุกความคิดของเราเสมอ เหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้แผนการและความคาดหวังของเราพัง่ทลาย แท้จริงแล้วมีแหล่งแห่งความมั่นคงแท้เพียงหนึ่งเดียวในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ เราจึง รับฟังถ้อยคำของเปาโลด้วยความรู้สึกใหม่ “สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก จงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฐิ หรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง แต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ง เพื่อความสะดวกสบายของเรา จงกำชับให้เขากระทำดี ให้กระทำดีมากๆ ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว อย่างนี้จึงจะเป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตนเองในภายหน้า เพื่อว่าเขาจะได้รับเอาชีวิต ซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริง” (1 ทธ.6:17-19)

แม้ทรัพย์สินของเราจะร่อยหรอ แต่เรายังเติบโตอย่างมั่งคั่งได้ ในการกระทำดี เอื้อเฟื้อ และแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น หากสภาวะเศรษฐกิจกลับดีแล้ว เราจะได้ไม่ยึดมั่นในทรัพย์สินอีก และวางใจในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เราอยู่อย่างมั่นคงในพระองค์เท่านั้น – DCM

ในเวลาที่ไม่แน่นอน ความมั่นคงของเราอยู่ในพระเจ้าแต่ผู้เดียว

สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก จงกำชับเขาอย่าใหมีมานะทิฐิ หรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง แต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ง – 1 ทิโมธี 6:17

อ่าน: 1 ทิโมธี 6:6-10, 17-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 10-11; กิจการ 4:1-22

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลกปี 2008 แม่ม่ายคนหนึ่งต้องสูญเสียรายได้ไปหนึ่งในสาม เพราะธนาคารที่เธอมีหุ้นอยู่ล้มละลาย ทำให้เธอไม่ได้เงินปันผลอีกต่อไป วารสารวอลล์สตรีท ตีพิมพ์คำพูดทั้งน้ำตาของเธอ เช่นเดียวกับความรู้สึกของคนอีกมากมายที่ได้รับผลกระทบแบบนี้ว่า “คุณอาจเคยคิดว่า ‘สิ่งนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้’ ยังมีอะไรที่มั่นคงอีก” ี

ช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและยากลำบาก้กระตุกความคิดของเราเสมอ เหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้แผนการและความคาดหวังของเราพัง่ทลาย แท้จริงแล้วมีแหล่งแห่งความมั่นคงแท้เพียงหนึ่งเดียวในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ เราจึง รับฟังถ้อยคำของเปาโลด้วยความรู้สึกใหม่ “สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก จงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฐิ หรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง แต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ง เพื่อความสะดวกสบายของเรา จงกำชับให้เขากระทำดี ให้กระทำดีมากๆ ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว อย่างนี้จึงจะเป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตนเองในภายหน้า เพื่อว่าเขาจะได้รับเอาชีวิต ซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริง” (1 ทธ.6:17-19)

แม้ทรัพย์สินของเราจะร่อยหรอ แต่เรายังเติบโตอย่างมั่งคั่งได้ ในการกระทำดี เอื้อเฟื้อ และแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น หากสภาวะเศรษฐกิจกลับดีแล้ว เราจะได้ไม่ยึดมั่นในทรัพย์สินอีก และวางใจในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เราอยู่อย่างมั่นคงในพระองค์เท่านั้น – DCM

ในเวลาที่ไม่แน่นอน ความมั่นคงของเราอยู่ในพระเจ้าแต่ผู้เดียว

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง