คำถามของดาวิด

วันที่ 1-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า ซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา – สดุดี 8:4

อ่าน: สดุดี 8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 15-16, ยอห์น 12:27-50

ภาษิตอัฟริกันกล่าวไว้ว่า “ถามไว้ไม่หลงทาง” เราใช้แนวคิดนี้พิจารณาคำถามของดาวิดในสดุดี ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าดาวิดกำลังแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าว่าท่านควรไปทางใด

ลองดูตัวอย่างคำถามบางข้อที่ดาวิดถาม

“โอ ข้าแต่พระเจ้า อีกนานสักเท่าใด” (สดด.6:3) คำถามที่กระตือรือร้นอยากเห็นแผนการของพระเจ้าสำเร็จ

“มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา” (สดด.8:4) ถามเพราะรู้สึกยำเกรงที่พระเจ้าทรงห่วงใยแม้กระทั่งคนบาป

“ไฉนพระองค์…ทรงซ่อนพระองค์เสียใน ยามยากลำบาก” (สดด.10:1) คำถามที่แสดงความปรารถนาที่จะให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย

“ข้าแต่พระเจ้า ผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพลับพลาของพระองค์ ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” (สดด.15:1) คำถามสำคัญที่สุดว่าใครจะได้อยู่กับพระเจ้า

ดาวิดตั้งคำถามยากๆกับพระเจ้า ท่านรู้ว่าการหลงเจิ่นเป็นอย่างไรเมื่อท่านเมินพระเจ้าและเดินตามเส้นทางแห่งความบาปของตัวเอง แต่ขณะที่ท่านเขียนพระธรรมสดุดี ท่านก็แสวงหาความชอบธรรม คือท่านแสวงหาว่าพระเจ้าทรงมีพระทัยอย่างไรต่อเรื่องยากๆ

เช่นเดียวกับดาวิด คุณเองก็มีคำถาม จงถามต่อไป แล้วโดยความเชื่อ ในพระวจนะของพระเจ้าและการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงฟังเมื่อพระองค์นำคุณไปในทางของพระองค์ – JDB

การถามเป็นสิ่งที่ดี แต่การหาคำตอบจากพระเจ้าก็ดียิ่งกว่า

มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า ซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา – สดุดี 8:4

อ่าน: สดุดี 8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 15-16; ยอห์น 12:27-50

ภาษิตอัฟริกันกล่าวไว้ว่า “ถามไว้ไม่หลงทาง” เราใช้แนวคิดนี้พิจารณาคำถามของดาวิดในสดุดี ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าดาวิดกำลังแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าว่าท่านควรไปทางใด

ลองดูตัวอย่างคำถามบางข้อที่ดาวิดถาม

“โอ ข้าแต่พระเจ้า อีกนานสักเท่าใด” (6:3) คำถามที่กระตือรือร้นอยากเห็นแผนการของพระเจ้าสำเร็จ

“มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา” (8:4) ถามเพราะรู้สึกยำเกรงที่พระเจ้าทรงห่วงใยแม้กระทั่งคนบาป

“ไฉนพระองค์…ทรงซ่อนพระองค์เสียใน ยามยากลำบาก” (10:1) คำถามที่แสดงความปรารถนาที่จะให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย

“ข้าแต่พระเจ้า ผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพลับพลาของพระองค์ ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” (15:1) คำถามสำคัญที่สุดว่าใครจะได้อยู่กับพระเจ้า

ดาวิดตั้งคำถามยากๆกับพระเจ้า ท่านรู้ว่าการหลงเจิ่นเป็นอย่างไรเมื่อท่านเมินพระเจ้าและเดินตามเส้นทางแห่งความบาปของตัวเอง แต่ขณะที่ท่านเขียนพระธรรมสดุดี ท่านก็แสวงหาความชอบธรรม คือท่านแสวงหาว่าพระเจ้าทรงมีพระทัยอย่างไรต่อเรื่องยากๆ

เช่นเดียวกับดาวิด คุณเองก็มีคำถาม จงถามต่อไป แล้วโดยความเชื่อ ในพระวจนะของพระเจ้าและการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงฟังเมื่อพระองค์นำคุณไปในทางของพระองค์ – JDB

การถามเป็นสิ่งที่ดี แต่การหาคำตอบจากพระเจ้าก็ดียิ่งกว่า

Tags:

One Response

  1. การแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าคือพระเจ้าปราถนาให้ผู้ที่รักพระองค์เติบโตจนมีนิสัยเหมือนพระเจ้ามีชีวิตของพระองค์และก่อสร้างเป็นพระกายของพระองค์มีพระองค์เป็นศรีษะของเรา เป็นอาณาจักรของพระองค์มีสาวกที่ก่อสร้างเป็นพระกายอินทรีย์ในขณะที่เรายังเป็นในโลกนี้โดยมีพระคริสต์เป็นทุกสิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง