เพื่อเห็นแก่พระนาม

วันที่ 27-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

อ่าน: 1 ซามูเอล 12:19-25

เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย – ฮีบรู 13:5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 1-2, ลูกา 19:28-48

ประชาชนอิสราเอลมารวมกันที่กิลกาลเพื่อร่วมพิธีสถาปนาซาอูลเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของพวกเขา (1 ซมอ.11:15) พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยที่ประชาชนร้องขอกษัตริย์ แต่ในโอกาสนี้ซามูเอลกล่าวว่า “พระเจ้าจะไม่ละทิ้งประชากรของพระองค์ ด้วยเห็นแก่พระนามใหญ่ยิ่งของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยแล้วที่จะกระทำให้ท่านเป็นประชากรของพระองค์” (12:22)

เราเองก็เป็น “ประชากรพิเศษของพระเจ้า” ถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (1 ปต.2:9) พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเรา แม้ว่าเราจะทำให้พระองค์ผิดหวัง พระองค์ทรงทราบว่าเราเป็นคนบาป อ่อนแอและเปราะบาง พระองค์ทรงทราบก่อนที่จะทรงเรียกและนำเราไปหาพระองค์เสียอีก เรารอดได้แน่นอนไม่ใช่เพราะตัวเราเอง แต่เพราะพระลักษณะของพระเจ้า (1 ยน.5:20) พระองค์จะทรงดูแลรักษาเราไปจนสุดปลาย

แต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างให้เราทำบาปต่อไป เปาโลกล่าวว่า “อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้” (รม.6:2) สิ่งที่เราเลือกมีผลต่อชื่อเสียงของพระเจ้า ต่อการเป็นพยานของเราในโลก และต่อการสามัคคีธรรมกับพระองค์ แต่พระเจ้าจะไม่ทรงปฏิเสธประชาชนของพระองค์ ผู้ที่เป็นของพระองค์อย่างแท้จริง พระองค์ไม่สามารถและจะไม่ละทิ้งประชากรของพระองค์ได้ (ฮบ.13:5)

เรามั่นใจได้ว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงช่วยกู้ พระองค์จะทรงรักษาไว้ เพื่อเห็นแก่พระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์! – DHR

พระคำของพระเจ้าสัญญาไว้
พระคริสต์เจ้าพระผู้ไถ่ทรงรักษา
ลูกแกะของพระองค์พ้นมรณา
ขอเทิดทูนบูชาพระเกียรติพระองค์ – Anon.

ชีวิตที่หยั่งรากในพระคุณอันไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้า จะไม่มีวันถูกถอนรากถอนโคน


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง