พูดหรือไม่พูด

วันที่ 1-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

วันพฤหัสที่ 1 เมษายน

อ่าน: มาระโก 14:53-65
[พระเยซู] ทรงนิ่งอยู่มิได้ตอบประการใด – มาระโก 14:61

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: ผู้วินิจฉัย 13-15, ลูกา 6:27-49

บางครั้งการนิ่งเงียบก็เป็นวิธีตอบสนองที่ดีที่สุดเมื่อถูกกล่าวโทษ แต่บางครั้งเราก็จำเป็นต้องพูด

เมื่อพวกพยานเท็จกล่าวปรักปรำพระเยซู ซึ่งประทับอยู่ต่อหน้าสภา พระองค์ทรง “นิ่งอยู่” (มก.14:53-61) การปกป้องพระองค์เองคงไร้ผล ยิ่งไปกว่านั้น ทรงต้องการให้สำเร็จตามคำเผยพระวจนะในอิสยาห์ 53:7 แต่ในการทำพันธกิจก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงตำหนิพวกฟาริสี และท้าทายพวกเขาให้พิสูจน์ว่าพระองค์ทำบาปหรือไม่ (ยน.8:13-59)

ศิษยาภิบาลท่านหนึ่งลาออกจากคริสตจักรเพราะมีสมาชิกบางคนกล่าวหาเขาอย่างผิดๆ เขาคิดว่าการปกป้องตัวเองไม่ใช่สิ่งที่คริสเตียนควรทำ ซึ่งก็เป็นไปได้ในบางกรณี แต่สำหรับกรณีนี้ จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับผู้ก่อปัญหา และปฏิเสธข้อกล่าวหาเท็จของเขา ศิษยาภิบาลควรเตือนพวกเขาให้กลับใจหรือรับการลงวินัยจากคริสตจักร

การไม่พูดอะไรเลยอาจเป็นการอนุญาตให้ผู้กระทำผิดยังคงเดินอยู่ในหนทางอันชั่วร้ายต่อไป แต่หากพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำให้เรายังคงเงียบอยู่ หรือหากเราเพียงต้องการพยายามกอบกู้ศักดิ์ศรีที่เสียไป เมื่อ นั้นเราก็ควรยั้งลิ้นของเราไว้

คุณกำลังถูกกล่าวหาอย่างผิดๆหรือไม่? ถ้าคุณตระหนักว่าโต้เถียงไปก็ไร้ผล หรือรู้สึกว่าถูกทำให้เสียศักดิ์ศรี จงทูลขอพระคุณจากพระเจ้าที่จะไม่พูดอะไรออกมา แต่ถ้าคุณห่วงใยผู้ที่ทำผิดและอยากเห็นความยุติธรรม จงพูดออกมา! – HVL

ขอประทานปัญญาให้รู้แจ้ง
ความจริงที่ทรงสำแดงสัจจะสาร
และอย่าให้เราพลั้งเผลอสอนเกินการ
นอกเหนือจากบรรทัดฐานของพระองค์ – D. De Haan

บางครั้งความเงียบก็มีค่า อย่าทำลายความเงียบ จนกว่าคุณจะคิดออกว่าจะทำอะไรที่ดีกว่านั้นได้


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

3 Responses

 1. Me'

  ขอพระเจ้าทรงให้คำพูดทุกคำที่ดิฉันเอ่ยออกมา เป็นคำพูดที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

  และแต่ละคำที่เปล่งเสียงเป็นเสียงที่ผู้ฟัง ได้ฟังแล้วเห็นในพระพรที่พระเจ้าเอ่ยไว้

 2. MeePooh INLOVE

  ถูกต้องค่ะ บางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก้อเป็นเป็นประโยชน์เหมือนกัน

 3. nena

  Begär Gud att tala ut. Den Helige Ande

  För att lyssna på Guds välsignelser. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง