ที่ระลึก

วันที่ 11-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน

อ่าน: 1 โครินธ์ 11:23-30
เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา – 1 โครินธ์ 11:26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 17-18, ลูกา 11:1-28

ทัจมาฮาลในประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระศพที่โอ่อ่าตระการตา ซึ่งสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหลัง จักรพรรดิชาห์ ชหาน ทรงบัญชาให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระมเหสีของพระองค์ ซึ่งสิ้นพระชนม์อย่างกะทันหัน ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี ในแต่ละปีมี นักท่องเที่ยวหลายล้านคนมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งนี้ เพื่อจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ที่จักรพรรดิทรงให้สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงหญิงที่ทรงรัก

เช่นเดียวกับที่เยรูซาเล็ม ผู้คนหลายล้านคนมารวมกันที่นี่ เพื่อดูอุโมงค์ฝังศพซึ่งมีคนกล่าวว่าอาจเป็นที่ฝังพระศพของพระเยซู ไม่ว่าจะใช่หรือไม่ก็ตาม พระเยซูทรงอยู่ที่นั่นเพียงสองสามวันเท่านั้น มันว่างเปล่ามากว่า 2,000 ปีแล้ว

พระเยซูไม่ได้ต้องการให้เราสร้างอนุสรณ์สถานแด่พระองค์ แต่ทรงประทานอาหารมื้อสุดท้าย (มหาสนิท) เพื่อให้เราระลึกถึงพระองค์ ในคืนที่พระองค์ทรงถูกทรยศ พระเยซูทรงหยิบขนมปังและถ้วยขึ้นมาแล้วขอบพระคุณพระบิดาก่อนที่จะส่งให้แก่เหล่าสาวก (ลก.22:14-21) ทุกครั้งที่เราเข้าร่วมพิธีนี้ในคริสตจักร เราต้องสำรวจตนเองและความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า (1 คร.11:28) “เพราะว่าเมื่อ[เราทั้งหลาย]กินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด” เราก็ทำเพื่อระลึกถึงพระองค์ ผู้ซึ่งเรารัก จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา (ข้อ 25-26)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานสิ่งที่ระลึกอันยั่งยืน เพื่อให้เราจดจำสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา – CPH

ขอน้อมรับพระกายพระโลหิต
สื่อความรักของพระคริสต์แสนยิ่งใหญ่
ขอถวายเครื่องบูชามีค่าให้
คือชีวิตเป็นไทพระประทาน – Anon.

อาหารมื้อสุดท้าย คือสิ่งที่ระลึกถึงพระคริสต์ที่ทรงมอบไว้แก่เรา


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง