ซื่อสัตย์

วันที่ 30-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

อ่าน: สุภาษิต 12:17-22

ริมฝีปากที่พูดมุสาเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้า แต่บรรดาผู้ที่ประพฤติความซื่อสัตย์เป็นที่ปีติยินดีแด่พระองค์ – สุภาษิต 12:22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 8-9, ลูกา 21:1-19

วันนี้เป็นวันความซื่อสัตย์แห่งชาติในอเมริกา เป็นวันสำคัญที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก

นักเขียน เอ็ม.เฮิร์ช โกลด์เบิร์กตั้งวันความซื่อสัตย์แห่งชาติขึ้นช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติและส่งเสริมความซื่อสัตย์ เขาบอกว่าเขาเลือกวันที่ 30 เมษายน เพราะ “เดือนเมษายน เริ่มต้นด้วยวันแห่งการโกหก (วันเอพริล ฟุล) และควรจะจบด้วยวันแห่งคุณธรรมที่สูงกว่า”

วันความซื่อสัตย์เป็นโอกาสดีที่จะทบทวนคุณค่าของความซื่อสัตย์ตามพระวจนะของ่พระเจ้า ความซื่อสัตย์ไม่ง่ายอย่างที่คิด แต่พระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อเราพยายามจะรักษาความซื่อสัตย์ไว้

ความเข้าใจเรื่องความซื่อสัตย์เริ่มต้นด้วยการระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริง (ฉธบ.32:4)และพระองค์ไม่ทรงโกหก (กดว.23:19; ฮบ. 6:18) พระองค์ทรงเกลียดความเท็จ (สภษ.6:16-19) ยิ่งไปกว่านั้น คำมุสาทุกคำมีต้นกำเนิดมาจากซาตาน (ยน.8:44)

สำหรับเรา เราสามารถใช้ข้อพระธรรมเหล่านี้เป็นแนวทางของเราได้ “คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ” (สภษ.13:5) ความรักชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ (1 คร.13:6) การโกหกเป็นนิสัยเก่า (คส.3:9) การเจริญขึ้นหมายถึงการละความไม่จริงใจ (1 ปต.2:1) และการพูดความจริงคือการประกาศความชอบธรรม (สภษ.12:17) จงให้ทุกวันเป็นวันความซื่อสัตย์ – JDB

พระเจ้าโปรดช่วยข้าให้ซื่อสัตย์
กล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
การกระทำคำพูดอยู่ในครรลอง
ให้โลกมองเห็นแสงแห่งพระองค์ – Fasick

คำพูดของผู้ที่เชื่อพระวจนะพระเจ้า ต้องเชื่อถือได้


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง