พระกรุณาคุณของพระเจ้า

วันที่ 11-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 5 ความคิดเห็น »

วันพฤหัสที่ 11 มีนาคม

อ่าน: ปฐมกาล 32:3-13
ข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์แม้เล็กน้อยที่สุด – ปฐมกาล 32:10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 14-16, มาระโก 12:28-44

“ข้าพเจ้าเล็กน้อยกว่าเศษเสี้ยวพระกรุณาคุณอันเล็กน้อยที่สุดของพระเจ้า” นี่คือหลักประจำใจของจอร์จ เฮอร์เบิร์ท ผู้รับใช้พระเจ้าและกวีชาวอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 17 ที่เขาได้สลักไว้บนแหวนตราของเขา ซึ่งเป็นวลีที่ปรากฏอยู่คู่กับการลงนามในจดหมายและหนังสือต่างๆของเขา ยาโคบก็เคยพูดประโยคเช่นนี้เมื่อเขาใคร่ครวญถึงความประเสริฐของพระเจ้าในขณะที่เขาเป็นคนบาปและน่าละอาย “ข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์แม้เล็กน้อยที่สุด ที่พระองค์ทรงโปรดประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์” (ปฐก.32:10)

คำว่า “พระกรุณา” มาจากคำภาษาฮีบรูว่า chesed หมายถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือคำนี้ออกมาจากใจของผู้ที่มองว่าตนเองไม่คู่ควรอย่างที่สุด

ยาโคบร้องด้วยความเชื่อมั่นในความรักมั่นคงของพระเจ้าอย่างสุดใจว่า “โปรดช่วยกู้ข้าพระองค์” ถ้อยคำที่ว่า “ข้าพระองค์ไม่สมควร…โปรดช่วยกู้ข้าพระองค์” (ข้อ 10-11) อาจฟังดูขัดแย้ง แต่ยาโคบรู้ว่าทุกสิ่งที่เขานำมาต่อพระพักตร์พระเจ้านั้นถูกความบาปทำลายลง เขาเห็นว่าตนเองไม่คู่ควรที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้า แต่ความหวังของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณค่าของตัวเขาเอง แต่ขึ้นอยู่กับพระสัญญาที่ว่าพระเจ้าจะทอดพระเนตรด้วยความโปรดปรานมายังผู้ที่เข้ามาพึ่งพระกรุณาคุณของพระองค์ ความถ่อมใจและความสำนึกในบาปที่ได้กระทำเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดสู่พระทัยของพระเจ้า

พระเจ้าทรงฟังเมื่อเราร้องขอพระกรุณาจากพระองค์อย่างถ่อมใจ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงสดับฟังยาโคบ – DHR

พระคุณของพระเจ้าแสนประเสริฐ หากมีสิ่งดีเลิศฉันทำได้
จะตอบแทนรับใช้ด้วยสุดฤทัย ตราบที่ลมหายใจฉันยังมี – Chisholm
พระกรุณาคือพระพร ที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้ที่ไม่คู่ควร


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

5 Responses

 1. WE LOVE JS

  ข้าพระองค์ไม่คู่ควรกับความรักของพระเจ้า
  แต่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ที่ไม่แปรเปลี่ยน
  ทำให้ข้าพเจ้ายอมต่อพระองค์ องค์ผู้สูงสุด ของข้าพระองค์

 2. ณัฐสินี ธรรมสีหา

  ลูกเป็นคนผิดบาป ที่พระองค์ยังทรงรักและอภัยเสมอ พระคุณอันยิ่งใหญ่ ลูกขอสรรเสริญ ยกชูพระนามของพระองค์ไว้สูงสุด ขอมอบหัวใจ ไว้กับพระองค์ ขอความรักมั่นคงของพระองค์ ที่จะเต็มล้นในชีวิตลูก พระพรที่พระองค์มีให้ ขอให้ลูกนำความรักและพระพรจากพระองค์ แบ่งปันสู่คนรอบข้าง ขอให้ชีวิตลูกนำพรสู่คนอื่นต่อๆไป อาเมน

 3. MeePooh INLOVE

  ข้าพระองค์ไม่มีสิ่งใดๆ ที่จะอวดอ้างต่อพระเจ้าได้
  นอกจากพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มีในชีวิตของข้าพระองค์เสมอ
  สรรเสริญและขอบคุณพระองค์ เอเมน

 4. ขอบคุณสำหรับพระกรุณาคุณของพระองค์ ที่มีแก่ผู้เล็กน้อย และไม่สมควรจะได้รับ อย่างข้าพระองค์

  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งอันดีมากมายจริงๆ

  GBU.

 5. บูญโชค กองคำ

  ไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตของลูกแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าลูกจึงเป็นคนชอบธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.