ผู้ช่วยของพระเจ้า

วันที่ 7-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม

อ่าน: สดุดี 103:19-22
ข้าแต่ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า – สดุดี 103:20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 3-4, มาระโก 10:32-52

ขณะที่ฉันกำลังคุยกับเด็กๆเรื่องพระเจ้า และซุปเปอร์ฮีโร่ (ยอดมนุษย์) โทเบอัส เด็กชายช่างคิดช่างถามวัย 5 ขวบถามทุกคนว่า “พระเจ้ามีคู่หูเหมือนเฮอร์คิวลิสหรือเปล่า?” พี่ชายวัย 7 ขวบที่รู้มากกว่าตอบทันควันว่า “มีสิ มีเป็นพันๆเลย ก็ทูตสวรรค์ของพระองค์ไงล่ะ”

ผู้คนพูดคุยกันเรื่องทูตสวรรค์ และบางคนก็เชื่อเทวะตำนานหลายเรื่องที่เกี่ยวกับทูตสวรรค์ เช่น บางคนอธิษฐานต่อทูตสวรรค์ คิดว่าทูตสวรรค์อยู่ในระดับเดียวกับพระเจ้า และบางคนเชื่อว่า เมื่อเราตายไปแล้วจะกลายเป็นทูตสวรรค์ แต่พระคัมภีร์อันเป็นสิทธิอำนาจสอนเราไว้ดังนี้

• พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ (คส.1:15-17)

• ทูตสวรรค์นมัสการพระเจ้า (นหม.9:6) และมีชื่อเรียกต่างๆกันดังนี้ อัครเทวทูตาธิบดี (ยด. 1:9) เครูบ (2 พกษ.19:15) และเสราฟิม (อสย. 6:1-3)

• ทูตสวรรค์ปรนนิบัติคนของพระเจ้า (ฮบ. 1:13-14) คอยดูแลและปกป้องพวกเขา (สดด.91:9-12)

• ทูตสวรรค์กระทำภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เป็นพิเศษ (มธ.1:20; ลก.1:26)

• ทูตสวรรค์ของพระเจ้ายินดีเมื่อเราสารภาพบาปและกลับใจมาสู่ความรอดในพระคริสต์ (ลก.15:7,10)

พระเจ้าเท่านั้นที่สมควรแก่การสรรเสริญของเรา ให้เราร่วมกับทูตสวรรค์ร้องสรรเสริญพระองค์เถิด! – AMC

เหล่าข้าซ้องสรรเสริญและทูนเทิด นามประเสริฐเยซูที่กล่าวขาน
ท้องฟ้าชุมนุมนมัสการ ทูตสวรรค์ในวิมานถวายชัย
ต่อพระพักตร์เรามาถวายมงกุฎ ทรงครองยุติธรรมทุกสมัย
ทรงเป็นเจ้าแห่งเจ้าสืบสืบไป เราเทิดไท้เอาไว้เหนือชีวา – Perronet

ทูตสวรรค์คือผู้ช่วยพิเศษของพระเจ้า


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง